Yeni Fatvalar

1 Teşrik günlerinde oruç tutmanın hükmü
2 Teşrik günleri
3 Teşrik günlerinde farz orucun kazasını tutmak sahih olmaz
4 Ölmüş kimselerin veya Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in adına kurban kesmek
5 Kurbanı kesecek kimsenin, müslüman olması ve onu kurban niyetiyle kesmesi şarttır
6 İçerisinde bayram günü de olmak üzere Zilhicce'nin ilk on gününde oruç tutmak müstehap mıdır?
7 Zilhicce ayının günlerinde getirilen mutlak ve mukayyed tekbir
8 Haccın kurbanını keserken onun kanından ihram elbisesine bulaşması
9 Hayatta olan kimse, ölen birisini rüyâsında gördüğü zaman onun adına sadaka vermeli midir?
10 Bir evlat, babasından aldığı günlük harçlığı tasadduk ederse, bunun ecri babasına mı, yoksa oğluna mı döner?
11 Annelerini hatırlamak için kabrinin fotoğrafını çekmek istiyorlar
12 Ölüye bağışlanan sadakanın sevâbının ölüye nurdan bir tabakta sunulması hakkında rivâyet edilen uydurma hadis
13 İmam Ahmed'in -Allah ona rahmet etsin-, kabrin yanında Kur'an okunmasını nehyetmekten vazgeçtiğine dâir kıssası doğru değildir
14 Hayatta olanları sadakanın sevabına ortak etmek
15 Ölen kimsenin âilesi tarafından taziyede ve kırkıncı günde yapılan yemekten yemenin hükmü
16 'Ölülerden birisinin, hayatta olanlardan birisinden kendisine su içirmesini istemesi' rüyâsının yorumu nedir?
17 Müslüman, kaybettiği bir şeyini bulup alan kimseye, onu sadaka olarak bağışlarsa, bundan dolayı ecir kazanır mı?
18 Ölüden şefaat dilemek veya ona yalvarmak câiz midir?
19 Kabzetmeden (eline almadan) önce sadakadan dönmek (vermekten vazgeçmek)
20 Bütün sevapları ölüye bağışlamak doğru mudur?
21 "Kim, Receb ayında 'Estağfirullah' ve "Lâ ilâhe illa huve vahdehu lâ şerîke lehu ve etûbu ileyh, derse..." hadisi uydurmadır, aslı yoktur
22 Bir kimsenin ergenlik çağına ulaştığının sâbit olması için ihtilam olması gerekir mi?
23 Anne ve babaya yapılan duânın rızık getirdiğine dâir Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetinde bir hadis sâbit midir?
24 Vahşet (yalnızlık) namazı, bid'at olan bir namazdır. Kılınması câiz değildir. Bu namazın yasaklanması gerekir.
25 Ölünün adına sadaka vermek (tasadduk etmek) ve ölünün bunu bilmesi
26 "Ölülerinize sadakayla merhamet ediniz" hadisi
27 "Allahım! Bize Receb ve Şaban'ı mübârek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." Hadisi zayıftır, sahih değildir
28 Kaza orucuna niyet eden, fakat unutarak yiyen ve içen kimsenin bu orucu, kaza orucunun yerine geçer mi?
29 Oruçlu olduğu halde birisine kendisinin oruçlu olmadığını söyleyen kimsenin orucunun hükmü nedir?
30 Sakalı kesmek orucu bozar mı?
31 İftarı açmakta acele etmek, iftarı ertelemekten daha fazîletlidir
32 Oruç tutan ve yalan söyleyen kimse
33 Oruçlunun, birisine sövmesi câiz değildir
34 Oruçlu iken ihtiyaçtan dolayı yemeğin tadına bakmak ve unutarak tadına baktığı şeyi yutmak
35 Unutarak orucu bozan kimsenin hükmü
36 Ameliyat yapan bir doktor iftarını erteleyebilir mi?
37 Unutarak içtikten sonra annesi kendisine orucunun bozulduğunu söyleyen, bunun üzerine orucunu bozan, fakat daha sonra o günü kaza eden kadına bir şey gerekir mi?
38 Müslümanlar niçin oruç tutmaktadırlar?
39 Oruçlunun devamlı yapmasının müstehap olduğu orucun bazı sünnetleri
40 Terâvih namazının fazîleti
41 Ramazan süresince müslüman için önerilen program
42 Orucun bazı sünnetleri
43 Ramazan ayının hususiyetleri (üstünlükleri)
44 Ramazan ayının girdiğini (başladığını), ancak gündüz vakti öğrenebilen bir topluluğun ne yapması gerekir?
45 Ramazan ayının gelişi için nasıl hazırlık yapmalıyız?
46 Müslümanın Ramazan'daki hâli
47 Ramazan orucu kimlere farzdır?
48 Oruca başlamada astronomi hesaplamalarını değil de hilali görmeyi esas almak
49 Zekâtı, hayvanları yedirmekte ve onları tedâvi etmekte kullanmak câiz midir?
50 Bir kimse, ölenin adına tasadduk ederse, kendisine de zekât sevâbı verilir mi?
51 (Ölmeden önce) bir câmi yapımına ortak olmak için malından bir miktar para verilmesini vasiyet eden kimsenin vasisi (velisi), muhtaç oldukları için bu parayı fakirlere  verebilir mi?
52 Kabristanı başka bir günde ziyâret etme imkanı bulamayan kimsenin Cuma günü ziyâret etmesi
53 Bir ağaç diken kimsenin sevabı, onun vefatından sonra bile devam eder
54 Oruçlunun burun kanaması geçirmesi
55 Oruçlu iken burnuna su çekmesi sonucu boğazına su kaçan kimse
56 Terâvih namazını evde kılmak / Oruçlu iken vücuda krem sürmek
57 Kendisi adına zekât ve ölen babasının adına da sadaka-i câriye olması niyetiyle malını fakirlere vermesi câiz midir?
58 Terâvih namazında (başka imamların) seslerini taklit etmek
59 Oruçlunun burnuna su çekmesi ve mazmaza yapması
60 Ölüler adına sadaka olsun diye kabristandaki kuşlara yem vermek
61 Oruçlu iken ağız kokusunu gideren ve güzel kokmasını sağlayan madde kullanmak
62 Vârislerinin almakta oldukları babasının emekli maaşından sadaka-i câriye yaptırmak isteyen kimse
63 Sadaka veren ve bu sadakanın ecrini, kendisi ile âilesinden hayatta olanlara ve ölenlere bağışlayan kimse
64 Allah -azze ve celle-’den salih kimselerin makamı ve Allah katındaki değeri ile istemenin hükmü
65 Zeyneb’in -Allah ondan razı olsun- Kabri Suriye’de midir?
66 Putları Kırmanın Gerekliliği
67 Yakın akrabası veya uzak birisinin ölen kimse adına verdiği sadaka sahihtir
68 Uykudan önce meleklere seslenmek ve onlardan bir şeyler istemek
69 Ölen kimsenin adına dînî kasetler dağıtmak
70 Cuma gününü kabristan ziyâretine tahsis etmenin hükmü
71 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-‘den şefaat talep etmenin hükmü
72 Ölüye Fatiha okumak
73 Dînine bağlı bir gencin evlenmesine yardımcı olmak, sadaka-i câriyeden sayılır mı?
74 (Vefat eden) akrabalarım, benim okuduğum Kur’an’dan nasıl istifâde edebilirler?
75 Sadaka-i câriyeye teşvik etmek
76 Bir kadın, kocasının haberi olmadan evin nafakasından tasaddukta bulunabilir mi?
77 Lavman (Enema/Tenkıye Şırıngası) ile tedâvi olmak câiz midir?
78 Câmilerdeki abdest alınan yerleri yeniden yaptırmak, sadaka-i câriye türlerindendir
79 Vefât etmiş babasının ruhuna sadaka-i câriye olması için evin nafakasından harcama yapabilir mi?
80 Derste sesini yükseltebilmek için Ramazan'da oruç tutmayan öğretmen
81 Ölen kimse için haccetmek mi, yoksa onun hac masraflarını sadaka-i câriyeye harcamak mı daha fazîletlidir?
82 Sadaka-i câriye ile diğer sadakalar arasındaki fark
83 Oruçlu iken yemek pişirmek câizdir
84 Kendisi adına verilen sadakanın ölen kimseye fayda vermesi
85 Bir câminin yapımına katkıda bulunan kimseye: "Kim, Allah rızâsı için bir mescit yaparsa, Allah da ona (cennette) onun benzerini (onun gibi bir köşk) yapar." Bu hadiste belirtilen ecir ona verilir mi?
86 Geğirmek oruçlunun orucunu bozar mı?
87 Babaları bir vakıf vasiyet eden, fakat onun vasiyetini yerine getirmeyen evlatlar
88 Ölen kimse için hac yapmak mı, yoksa sadaka vermek mi daha fazîletlidir?
89 Hayatta olan veya ölen birisi için Kur'an okumanın hükmü
90 Mescitlere vakfedilen malda, borç vermek veya borç almak şeklinde bir tasarrufta bulunmak câiz değildir
91 Sadaka-i câriye nedir?
92 Sevaplarını kendisi ile anne ve babası arasında paylaşmak isteyen bir bayan
93 Ecrinin ölüye ulaşabilmesi için sadakanın, ölünün malından olması şart mıdır?
94 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in: "Biliniz ki bana, Kur’an ve onun benzeri verildi." Sözü ne anlama gelmektedir?
95 Cenâze namazında ikinci tekbirden sonra Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salât getirdikten sonra ölüye duâ etmek meşrû mudur?
96 Vefât eden babasını çok seven ve ona iyilikte bulunmak isteyen kimse
97 Vakıf bağışında bulunan kimsenin, haram şartını yerine getirmemiz gerekir mi?
98 Ölümünden sonra bir insana ne fayda verir? Ölü, hayatta olanların konuşmalarını işitebilir mi?
99 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sevgisini kalplerimizde nasıl arttırabiliriz?
100 Hanımının hac nafakasını (masraflarını) kocanın üstlenmesi gerekir mi?