Wed 12 Saf 1437 - 25 November 2015
6201
تورەلمىنىڭ جىنسىنى بىلىشنىڭ ھۆكمى
ﺳﻮﯪﻝ: ﺑﺎﻻ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﯻﻠﮕﯩﺮﻯ، ﯪﻧﯩﻨﯩﯔ ﺭﻩﻫﻤﯩﺪﯨﻜﻰ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﯰﻟﺘﺮﺍ ﯪﯞﺍﺯﻟﯩﻖ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯩﺒﺒﯩﻲ ﯬﺳﻠﯩﻬﻪﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﭘﺎﻳﻠﯩﺪﯨﻨﯩﭗ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻨﻰ ﯸﻨﯩﻘﻼﺷﻨﯩﯔ ﻫﯚﻛﻤﻰ؟


ﺟﺎﯞﺍﺏ:
ﻣﻪﺩﻫﯩﻴﻪ ﯪﻟﻼﻫﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ.
ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﺳﻮﯪﻟﻨﻰ ﺷﻪﻳﺦ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ ﺳﺎﻟﯩﻬ ﯰﺳﻪﻳﻤﯩﻨﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﺪﯗﻕ، ﯰ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﯩﺪﻩﻙ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﻪﺭﺩﻯ:
ﭼﯩﻘﯩﻤﻰ ﺑﻪﻙ ﻛﯚﭖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﻤﯩﺴﯩﻼ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎ ﻳﯧﺮﻯ ﻳﻮﻕ. ﯰﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰ ﻳﺎﻛﻰ ﯮﻏﯘﻝ ﯻﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﺪﻩ ﺧﻮﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﯪﻻﻫﯩﺪﻩ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻤﯘ ﻳﻮﻕ، ﺷﯘﯕﺎ ﯬﮔﻪﺭ ﭼﯩﻘﯩﻤﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﯬﻫﯟﺍﻟﺪﺍ ﺑﯘﻧﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﺗﺴﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﻤﻰ ﯸﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﭘﯘﻝ ﯻﺴﺮﺍﭖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﯪﻟﻼﻫ ﯬﯓ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪﯗﺭ.

www.islamqa.com