34519: دادن زکات فطر به جای کارگران


ما کارخانه و مزرعه‌ای داریم و کارگرانی در آن کار می‌کنند و حقوق می‌گیرند. آیا می‌توانیم زکات فطر را به جای آنها خارج کنیم یا خودشان باید از سوی خود زکات فطر بدهند؟

تم النشر بتاريخ: 2017-06-16

پاسخ:

الحمدلله

کارگرانی که در برابر کار خود در کارخانه و مزرعه حقوق دریافت می‌کنند خودشان زکات فطر خود را ادا می‌کنند، زیر اصل این است که این زکات بر خود آنها واجب شده، بنابراین لازم نیست که شما زکات فطر را به جای آنان بدهید.

وبالله التوفیق

کمیسیون دائم پژوهش و فتوا (۹/ ۳۷۲)
أضف تعليقا