The search is supported by Google, advertisements may appear in the search results that is not related to our website.

95565: اگر روزه‌دار در حال روزه در گلویش مزه‌ی خون را احساس کند


آیا هنگامی که در حال روزه مزه‌ی خون را در حلق خود احساس می‌کنی و کمی از آن را بیرون می‌اندازی باید قضای آن روزه را به جای آوری؟

تم النشر بتاريخ: 2017-06-12

پاسخ:

الحمدلله

اگر روزه‌دار مزه‌ی خون را در گلویش احساس کند روزه‌اش مشکلی ندارد حتی اگر آن را زیر کند. اما اگر خون وارد دهانش شود و آن را ببلعد روزه‌اش باطل می‌شود.

شیخ ابن عثیمین ـ رحمه الله ـ می‌گوید: «اینجا باید در مورد مساله‌ی خلط سینه و بلغم توضیح دهم، چون بعضی روزه‌داران تکلف نموده و به خود سخت می‌گیرند و اگر احساس کند ته حلقش چیزی هست سعی می‌کند آن را بیرون آورد و این اشتباه است چون بلغم و خلط باعث بطلان روزه نمی‌شود، حتی اگر به دهانش برسد و سپس آن را ببلعد نزد برخی از علما باعث بطلان روزه می‌شود و نزد گروهی دیگر از علما این نیز روزه را باطل نمی‌کند.

اما اگر به حلقش رسید و دوباره پایین رفت روزه را باطل نمی‌کند حتی اگر آن را احساس کند. بنابراین شایسته نیست که انسان خودش را به سختی بیاندازد و تلاش کند هرچه در حلقش هست را بیرون بیاورد» «فتاوی الشیخ ابن عثیمین» (۱۹/ ۳۵۶).

اسلام سوال و جواب
أضف تعليقا