- Fiqih dan Usul Fiqih » » » » .

112057: Zakat Fitrah Bagi Orang Yang Masuk Islam Di Akhir Bulan Ramadhan


Sekiranya seseorang baru masuk Islam di akhir bulan Ramadhan, apakah ia wajib membayar zakat fitrah?

Published Date: 2014-07-27

Alhamdulillah

Ya, ia wajib membayar zakat fitrah, sebab ia sudah muslim. Di dalam hadis Ibnu Umar dinyatakan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallama mewajibkan zakat fitrah berupa satu sha’ kurma atau gandum atas setiap muslim laki-laki maupun perempuan, merdeka ataupun budak, anak kecil maupun orang dewasa.

Syeikh Ibnu Utsaimin
Create Comments