Çarşamba 19 Muharrem 1444 - 17 Ağustos 2022
Türkçe

Ramazan gündüzüne kâfir olan kimseye yemek satmak

Soru

Meyve, sebze ve peynir gibi gıdaları Ramazan gündüzünde satmanın hükmü nedir? Şayet alan kişi Müslüman değilse ve bu gıdaları evinde iftardan önce yiyecek ise bu gıdaları satmanın hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hasta veya yolcu gibi özür sahibi olanlara hariç Ramazan gündüzünde yemek yiyen kimseye yiyecek satmak caiz değildir. Bu konuda Müslüman veya gayri muslim arasında fark yoktur. Çünkü tercihli görüşe göre kâfirler, fer'i hükümlere muhatap kabul edilirler. Onlara Ramazan gündüzünde yemek yemeleri caiz olmamakla birlikte onlara bu konuda yardım etmek veya işlerini kolaylaştırmak ta caiz değildir.

Nevevi rahimehullah şöyle dedi: Mezhebin doğru görüşü ve bir çok tahkikçinin görüşüne göre kafirler, şeriat hükümlerine uymak zorundadırlar. Bu nedenle Müslümanların ipek giymeleri haram olduğu gibi kefirlerde giymeleri yasaktır."[1]

El Kevkebul munir kitabının 1/500 sayfasında ise şöyle söylemektedir: "Kafirler, fer'i hükümlere muhataptır, yani namaz, zekat ve oruç gibi şer'i hükümlerle yükümlüdürler. İmam Ahmed, Şafii, Eşariye, Ebu Bekir Razi, Kerhi, İmam Malik, Kadi Abdul Vehhap, EbulVelid el baci gibi alimler bu görüştedirler. Çünkü ayetler onlarıda kapsar. Örnek "Ey insanlar! Rabbinize ibadet edin", "Ey kullarım! Benden korkun", "Namaz kılın ve zekat verin" ,"sizin üzerinize oruç farz kılındı", " Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır.",    "Ey Adem oğulları!", "Ey basiret sahipleri".

Bununla birlikte onlar iman etmek ve İslam'a girmekle de mükelleftirler.

Kafirlerin şeriatın fer'i hükümleriyle muhatap olduğuna dair delillerden biride şu ayettir: Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? (Diye sorarlar). Onlar şöyle derler: “Biz namaz kılanlardan değildik.” Yoksula yedirmezdik."[2]Onlar, Allah ile beraber başka bir ilâha kulluk etmeyen, haksız yere, Allah’ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedî kalır."[3]

İmam Gazali rehimehullah şöyle dedi: "Ayet; küfür, öldürme ve zinayı birlikte yapana azap kat kat artırılırken, sadece kafir olan yiyip içen bu durumda olmaya bilir. [4]

Yüce Allah, Şuayb kavmini küfürle birlikte terazide hile yaptıkları için kötülemiş. Aynı şekilde Lut kavmini, küfürle birlikte erkeklerle cinsellik yaptıkları için kötülemiştir.

Şafi ve, Hanbeli bu görüştedirler. Aynı şekilde Maliki mezhebinin çoğunluğu bu görüştedirler. Ayrıca bu, Irak'lı Hanefilerin görüşüdür. [5]

Alimlerden bir gurup, Ramazan gündüzünde kafirlere yemek satmanın haram olduğunu söylemişler.

Mükellef Müslümana da hüküm aynıdır. Çünkü bu durumda günaha sebep olmak var ve günahta yardımlaşma mevcuttur. Ayrıca kafirlerde İslamın fer'i hükümlerine muhataptırlar. [6]

Kafiri iftar etmekten alıkoymamak, iftarın ona haram olmasıyla çelişmez. Çünkü fer'i hükümlerle de muhataptır. Fetvaya göre bir Müslüman paralı veya parasız zimmi birisine Ramazan gündüzünde su içirmesi  haramdır. Çünkü bu durumda günaha yardım etmek vardır.[7]

Alimlerin cumhuruna göre haram amaçlanan her şey, harama götüren her davranış haramdır. Böylece haram amaçlayan müşteriye bir şey satmak caiz değildir.

Şervani ve İbn Kasım el İbadi'ye göre, bir Müslüman Ramazan gündüzünde yemek yiyecek bir kafire yiyecek satması caiz değildir. El Ramli bu şekilde fetva vermiştir. Çünkü bu günaha yardım etmektir. Ve kafirlerde şeriatın fer'i hükümleriyle muhataptırlar.

En iyisini Allah bilir.


[1]Şerh Muslim 14/39

[2]Muddessir 42-44

[3]Furkan 68-69

[4]Gazali elmustasfa 74

[5]El mevsua fıkhiye 35/20

[6]Nihayetul muhtac 3/471

[7]Şerh menhec tullap 10/310

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi