Yeni Fatvalar

1 "İşlerini (idarelerini) yürütmek için bir kadını başlarına geçiren bir topluluk asla felah bulmaz." Hadisi hakkında
2 Sabah namazının iki rekat kılınmasının hikmeti
3 İslâm şeriatında kadının devlet başkanı olması câiz midir?
4 Namaz kılmayan kimseyle evlenmek zinâ mıdır? Bu durumda dünyaya gelen çocukların dînî hükmü nedir?
5 Su içerken kıbleye yönelmenin hükmü nedir?
6 Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, Âişe'ye elinin kesilmesi için bedduâ etmiş midir?
7 Abdestli olduğu halde çorabını çıkardıktan sonra başka bir çorap giyen, tekrar abdest alırken bu çorabının üzerini mesh eden, sonra da namaz kılan kimsenin namazı sahih midir?
8 İncil ve Tevrat'ı tedarik etmenin ve bunlara sahip olmanın hükmü
9 Oturarak su içmenin hikmeti
10 Meleklerin, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'i koruyup himâye etmeleri
11 Ömer b. Hattab'ın -Allah ondan râzı olsun- içki içtiğine dâir Râfızîlerin iftiraları
12 Câmi imamına veya müezzinine zekat malından vermek câiz midir?
13 Bir Yahudi veya Hıristiyan Allah'ı birliyor, fakat Kur'an ile hükmetmiyorsa, hükmü nedir?
14 Sadece Cuma namaz kılmakla yetinen kimse kâfir değil midir?
15 İslâm dînini öğrenmek isteyen yeni müslüman kimse
16 Tasavvuf tarikatları ve müslümanın bu tarikatlara karşı tavrı
17 Kadının, hâkimlik (yargıçlık) yapması câiz değildir
18 Araç ve uçakta namaz
19 Hayır fonlarının mallarına zekat yoktur
20 Gece namazlarında kıraatın sesli, gündüz namazlarında da gizli (sessiz) olmasının hikmeti
21 Tasavvuf tarikatları ve bu tarikatlara katılmanın hükmü
22 Ayakta su içmenin hükmü
23 İslâm dînine girme imkânı var mı diye soran bir hıristiyan
24 Zekat mallarının, Kur'an-ı Kerim hafızlık okullarına (Kur'an kurslarına) harcanması câiz değildir
25 Namazın dünyadaki faydaları nelerdir?
26 Miladi yılbaşı münasebetiyle müslümanların birbirlerini tebrik etmelerinin hükmü
27 Çalıştığı şirketi, her yıl Noel yortusu yemeği adını verdiği akşam yemeği düzenlemektedir
28 Kutlama vaktinin dışında "Cadılar Bayramı" şekeri satın almanın hükmü
29 Bazı müslümanların, kilisede kutlanacak olan Noel yortusu reklamı yapmalarının hükmü nedir?
30 Bazı münasebetlerde ve bayramlarda yapılan kutlamalarda câiz olan şeylerle câiz olmayan şeyler
31 Paskalya bayramı (Diriliş Yortusu) kutlamalarında hazır bulunmanın hükmü
32 Rebiülevvel ayını kutlamak hakkındaki hadisin aslı yoktur
33 Müslümanın, müslümanların ve kâfirlerin kutlamalarına katılma halleri ve bunlarla ilgili hükümler
34 Teşrik günlerinde oruç tutmanın hükmü
35 Teşrik günleri
36 Teşrik günlerinde farz orucun kazasını tutmak sahih olmaz
37 Ölmüş kimselerin veya Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in adına kurban kesmek
38 Kurbanı kesecek kimsenin, müslüman olması ve onu kurban niyetiyle kesmesi şarttır
39 İçerisinde bayram günü de olmak üzere Zilhicce'nin ilk on gününde oruç tutmak müstehap mıdır?
40 Zilhicce ayının günlerinde getirilen mutlak ve mukayyed tekbir
41 Haccın kurbanını keserken onun kanından ihram elbisesine bulaşması
42 Hayatta olan kimse, ölen birisini rüyâsında gördüğü zaman onun adına sadaka vermeli midir?
43 Bir evlat, babasından aldığı günlük harçlığı tasadduk ederse, bunun ecri babasına mı, yoksa oğluna mı döner?
44 Annelerini hatırlamak için kabrinin fotoğrafını çekmek istiyorlar
45 Ölüye bağışlanan sadakanın sevâbının ölüye nurdan bir tabakta sunulması hakkında rivâyet edilen uydurma hadis
46 İmam Ahmed'in -Allah ona rahmet etsin-, kabrin yanında Kur'an okunmasını nehyetmekten vazgeçtiğine dâir kıssası doğru değildir
47 Hayatta olanları sadakanın sevabına ortak etmek
48 Ölen kimsenin âilesi tarafından taziyede ve kırkıncı günde yapılan yemekten yemenin hükmü
49 'Ölülerden birisinin, hayatta olanlardan birisinden kendisine su içirmesini istemesi' rüyâsının yorumu nedir?
50 Müslüman, kaybettiği bir şeyini bulup alan kimseye, onu sadaka olarak bağışlarsa, bundan dolayı ecir kazanır mı?
51 Ölüden şefaat dilemek veya ona yalvarmak câiz midir?
52 Kabzetmeden (eline almadan) önce sadakadan dönmek (vermekten vazgeçmek)
53 Bütün sevapları ölüye bağışlamak doğru mudur?
54 "Kim, Receb ayında 'Estağfirullah' ve "Lâ ilâhe illa huve vahdehu lâ şerîke lehu ve etûbu ileyh, derse..." hadisi uydurmadır, aslı yoktur
55 Bir kimsenin ergenlik çağına ulaştığının sâbit olması için ihtilam olması gerekir mi?
56 Anne ve babaya yapılan duânın rızık getirdiğine dâir Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetinde bir hadis sâbit midir?
57 Vahşet (yalnızlık) namazı, bid'at olan bir namazdır. Kılınması câiz değildir. Bu namazın yasaklanması gerekir.
58 Ölünün adına sadaka vermek (tasadduk etmek) ve ölünün bunu bilmesi
59 "Ölülerinize sadakayla merhamet ediniz" hadisi
60 "Allahım! Bize Receb ve Şaban'ı mübârek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." Hadisi zayıftır, sahih değildir
61 Kaza orucuna niyet eden, fakat unutarak yiyen ve içen kimsenin bu orucu, kaza orucunun yerine geçer mi?
62 Oruçlu olduğu halde birisine kendisinin oruçlu olmadığını söyleyen kimsenin orucunun hükmü nedir?
63 Sakalı kesmek orucu bozar mı?
64 İftarı açmakta acele etmek, iftarı ertelemekten daha fazîletlidir
65 Oruç tutan ve yalan söyleyen kimse
66 Oruçlunun, birisine sövmesi câiz değildir
67 Oruçlu iken ihtiyaçtan dolayı yemeğin tadına bakmak ve unutarak tadına baktığı şeyi yutmak
68 Unutarak orucu bozan kimsenin hükmü
69 Ameliyat yapan bir doktor iftarını erteleyebilir mi?
70 Unutarak içtikten sonra annesi kendisine orucunun bozulduğunu söyleyen, bunun üzerine orucunu bozan, fakat daha sonra o günü kaza eden kadına bir şey gerekir mi?
71 Müslümanlar niçin oruç tutmaktadırlar?
72 Oruçlunun devamlı yapmasının müstehap olduğu orucun bazı sünnetleri
73 Terâvih namazının fazîleti
74 Ramazan süresince müslüman için önerilen program
75 Orucun bazı sünnetleri
76 Ramazan ayının hususiyetleri (üstünlükleri)
77 Ramazan ayının girdiğini (başladığını), ancak gündüz vakti öğrenebilen bir topluluğun ne yapması gerekir?
78 Ramazan ayının gelişi için nasıl hazırlık yapmalıyız?
79 Müslümanın Ramazan'daki hâli
80 Ramazan orucu kimlere farzdır?
81 Oruca başlamada astronomi hesaplamalarını değil de hilali görmeyi esas almak
82 Zekâtı, hayvanları yedirmekte ve onları tedâvi etmekte kullanmak câiz midir?
83 Bir kimse, ölenin adına tasadduk ederse, kendisine de zekât sevâbı verilir mi?
84 (Ölmeden önce) bir câmi yapımına ortak olmak için malından bir miktar para verilmesini vasiyet eden kimsenin vasisi (velisi), muhtaç oldukları için bu parayı fakirlere  verebilir mi?
85 Kabristanı başka bir günde ziyâret etme imkanı bulamayan kimsenin Cuma günü ziyâret etmesi
86 Bir ağaç diken kimsenin sevabı, onun vefatından sonra bile devam eder
87 Oruçlunun burun kanaması geçirmesi
88 Oruçlu iken burnuna su çekmesi sonucu boğazına su kaçan kimse
89 Terâvih namazını evde kılmak / Oruçlu iken vücuda krem sürmek
90 Kendisi adına zekât ve ölen babasının adına da sadaka-i câriye olması niyetiyle malını fakirlere vermesi câiz midir?
91 Terâvih namazında (başka imamların) seslerini taklit etmek
92 Oruçlunun burnuna su çekmesi ve mazmaza yapması
93 Ölüler adına sadaka olsun diye kabristandaki kuşlara yem vermek
94 Oruçlu iken ağız kokusunu gideren ve güzel kokmasını sağlayan madde kullanmak
95 Vârislerinin almakta oldukları babasının emekli maaşından sadaka-i câriye yaptırmak isteyen kimse
96 Sadaka veren ve bu sadakanın ecrini, kendisi ile âilesinden hayatta olanlara ve ölenlere bağışlayan kimse
97 Allah -azze ve celle-’den salih kimselerin makamı ve Allah katındaki değeri ile istemenin hükmü
98 Zeyneb’in -Allah ondan razı olsun- Kabri Suriye’de midir?
99 Putları Kırmanın Gerekliliği
100 Yakın akrabası veya uzak birisinin ölen kimse adına verdiği sadaka sahihtir