Pazartesi 9 Muharrem 1446 - 15 Temmuz 2024
Türkçe

Ebrar (salihlerin) bayramı bid'atı

Soru

Her yıl Şevval ayında kutlanmakta olan Ebrar (salihlerin) bayramının hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Şevval ayında çıkarılan yeniliklerden birisi de; Şevval ayının 8. günü olan Ebrar (salihlerin) bayramı bid'atıdır.
Buna göre insanlar, Ramazan ayı orucunu tamamladıktan ve Şevval ayının ilk gününde Ramazan bayramını yaptıktan sonra Şevval ayının ikinci gününden itibaren altı günlük Şevval orucunu tutmaya başlamakta, 8. günü bayram yapmakta ve bu güne (8. güne) de Ebrar (salihlerin) bayramı adını vermektedirler.

Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"İslâm dîninin meşrû kıldığı gün ve aylardan başka, Mevlid gecesi diye adlandırılan Rebîülevvel ayının bazı geceleri, Receb ayının bazı geceleri, Zilhicce ayının 18. günü veya Receb ayının ilk Cuma günü veyahut da câhillerin; "Ebrar (salihlerin) bayramı diye adlandırdıkları Şevval ayının 8. günü gibi, gün, aylar ve mevsimleri bayram edinmeye gelince, bütün bunlar selef-i salihin müstehap görmediği ve yapmadığı bid'atlardandır. Doğrusunu Allah Subhânehu ve Teâlâ daha iyi bilir." (Mecmû'u Fetâvâ İbn-i Teymiyye; c: 25, s: 298)

Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin- yine şöyle demiştir:

"Şevval ayının 8. gününe gelince, bu gün ne ebrarın (salihlerin), ne de fâcirlerin (günahkârların) bayramıdır.Bir kimsenin, bu günün bayram olduğuna inanması ve bu günde bayramlarda edâ edilen ibâdetlerden bir şeyin ihdas edilmesi câiz değildir." (el-İhtiyârâtu'l-Fıkhiyye, s: 199)

Bu bayramın kutlanması, genellikle meşhur câmiilerden birisinde olur. Kadınlarla erkekler bir arada olur ve birbirleriyle tokalaşırlar. Birbirleriyle tokalaşırken de birtakım câhili sözler söylerler.Daha sonra da bu bayrama has birtakım yemekler ve tatlılar yapmaya giderler." (eş-Şukayrî; "es-Sunen ve'l-Mubtedeât"; s: 166)

Kaynak: Abdullah b. Muhammed b. Ahmed et-Tuveycrî; "el-Bide'u'l-Havliyye"; s: 350