Salı 14 Cemaziyel-Evvel 1445 - 28 Kasım 2023
Türkçe

Deprem olduğunda veya şiddetli rüzgâr estiğinde namaz kılmak meşrû mudur?

Soru

Bazı ülkelerde deprem veya buna benzer birtakım olaylar meydana geldiğinde o ülke halklarının namaz kılmaları meşrû mudur?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Evet.Güneş ve ay tutulması, depremler, şiddetli kasırgalar ve sürekli esen korkutucu rüzgârlar ve yıkıcı sel felâketleri meydana geldiğinde namaz kılmak meşrûdur.

Nitekim İbn-i Abbas'tan -Allah ondan ve babasından râzı olsun- sahih olarak rivâyet olunduğuna göre o, Basra'da deprem olduğunda Küsûf namazı gibi namaz kılmış ve şöyle demiştir:

"(Allah Teâlâ'nın onlarla kullarını korkuttuğu, uyarıcı belâ ve musibetlerin ineceğine delâlet eden) âyetlerin namazı bu şekildedir." (İbn-i Ebî Şeybe; c: 2, s no: 472. Abdurezzak; c: 3, s: 101. Beyhakî; Sünen-i Kübrâ; c: 3, s: 343. İbn-i Abbas'tan sâbit hadistir.Hâfız İbn-i Hacer,"Fethu'l-Bârî"; c: 2, s: 521'de hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.)

el-Kâsânî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Şiddetli rüzgâr esmesi, deprem meydana gelmesi, karanlık çökmesi, yağmurun sürekli yağması gibi ürkütücü ve dehşet verici olmasından dolayı korku ve endişe verici bütün durumlarda namaz kılmak müstehaptır." (Bedâiu's-Sanâi'; c: 1, s: 282)

Muhammed b. Ahmed Uleyş -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Deprem, vebâ ve tâûn gibi insanları korkutan âyetler meydana geldiğinde tek başına veya cemaatle iki veya daha fazla rekat namaz kılmak müstehaptır." (Minehu'l-Celîl Şerhu Muhtasarı Halîl; c: 1, s: 333)

"Hanbelîler, İbn-i Abbas'tan delil geldiği için sadece deprem ve benzeri durumlarda namaz kılmanın müstehap olduğunu, bunun dışındaki âyetlerde namaz kılmanın meşrû olmadığını söylemişlerdir." (Keşşâfu'l-Kinâ'; c: 2, s: 66)

"İmam Şâfiî -Allah ona rahmet etsin-, belâ ve musibetler anında kılınan namazın âyetler namazının), sadece tek başına kılınmasının meşrû olduğunu, cemaatle kılmanın meşrû olmadığını söylemiştir." (İmam Nevevî; "el-Mecmû'"; c: 5, s: 61)

Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin- bu her belâ ve musibet anında namaz kılmanın meşrû olduğu görüşünü tercih etmiş ve şöyle demiştir:

"Küsûf namazı, deprem ve benzeri her türlü belâ ve musibet anlarında kılınır.Bu, İmam Ebu Hanife görüşü ile İmam Ahmed'in iki görüşünden birisi ve ashâbımızdan (Şâfiî âlimlerinden) muhakkiklerin ile diğer âlimlerin görüşüdür." (el-Fetâva'l-Kubrâ; c: 5, s: 358)

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn'e -Allah ona rahmet etsin- bu meselede üç görüş zikretmiştir:

"Üçüncü görüş: Her korkutan belâ ve musibet meydana geldiğinde namaz kılınır."

Muhammed b. Salih el-Useymîn'e -Allah ona rahmet etsin- sonra şöyle demiştir:

"Bu son (üçüncü) görüş, Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye'nin -Allah ona rahmet etsin- tercih ettiği görüştür. Bu, çok kuvvetli bir görüş olup bu meselede en tercihli görüştür." (eş-Şerhu'l-Mumti'; c: 5, s: 93)

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi