Çarşamba 11 Muharrem 1446 - 17 Temmuz 2024
Türkçe

Kur’an’ın en Son İnen Âyeti

Soru

Kur’an’da En Son İnen Âyet Hangisidir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

İlim ehli en son inen ayet hakkında farklı görüşler bildirmiştir. Her alim ictihadına göre görüşünü bildirmiş fakat Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’den bu konuda gelen kesin bir hadis yoktur. Alimlerin çoğu, Bakara suresinin 281. Ayeti en son inen ayet olduğunu savunur. “Öyle bir günden sakının ki, o gün hepiniz Allah’a döndürülüp götürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı amellerin karşılığı verilecek ve onlara asla haksızlık yapılmayacaktır.” (Bakara/281)

Hafız Celal el Din el Suyuti Rahimehullah şöyle dedi: En son inen ayet hususunda ihtilaf vardır:- Buhari ve Muslim’in Bera’ bin Azib’ten rivayet ettiklerine göre en son inen ayet: Nisa suresi 176. Ayettir. En son inen sure ise Tevbe suresidir.

 -Buhari İbn Abbas Radiyallahu anhu’dan rivayet ettiğine göre şöyle dedi: En son inen ayet Faiz ayetidir. Aynı şekilde Beyhaki Ömer Radiyallahu anhu’an bunu rivayet etmiştir: “Faiz ayetinden maksat: Bakara suresi ayet: 278 

-Nesai İkrime yoluyla İbn Abbas Radiyallahu anhu’dan şöyle rivayet eder: Kur’an’dan en son inen: Bakara/281

-İbn Ebi Hatim, Said bin Cubeyr’den rivayetle Kur’an’dan en son inen (Bakara/281).. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem bu ayetten sonra dokuz gün yaşadı daha sonra Rebi el Evvel ayının ikincü gününde pazartesi gecesi vefat etti.
-aynı şekilde İbn Cerir, İbn Cureyc’den bunu rivayet etti.

-Atiyye yolulyla Ebu Said şöyle dedi: en son inen ayet (Bakara/281)

-Ebu Ubey, “El Fedail”de İbn Şihab’tan şöyle rivayet ederi: Kur’an’dan en son inen faiz ayeti ve borç ayetidir.

-El Mustedrek’te Ubey bin Ka’b’den şöyle rivayet edilir: En son inen ayet: Tevbe/128

 Ulum el Kur’an 101-103/1

Tefsir İbn Kesir 2/168

Hafiz bin Hacer Rahimehullah şöyle dedi:

En son inen ayet hususunda en doğru görüş Bakara suresinin 281. Ayetidir. (Fethulberi 8/317)

Ebu Bekir el Bekillani Rahimehullah şöyle dedi:

Sahabeler ve sonra gelenler en son inen ayet hususunda ihtilaf etmiştir. Söz konusu ihtilafı zikrettikten sonra şöye söylemiştir: Bu rivayetlerde Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’e isnad edilen bir şey yoktur. Bilakis söyleyen kişinin görüşü olup ictihadtır. Ayrıca bunu bilmek dinin önemli bilgilerinden değildir. Belki de rivayetlerde geçen en son ayet görüşü, kişinin Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’den en son işittiği ayet olmasına bağlıdır.

Daha fazla bilgi için “ El intisar 1/243-247’ye bakınız.

Ayrıca (3214 ) nolu sorunun cevabına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi