Pazar 15 Muharrem 1446 - 21 Temmuz 2024
Türkçe

“Lâ ilâhe illallahu vahdehû lâ şerîke leh, lehu’l-mulku ve lehu’l-hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadîr” demenin sevabı

Soru

Günde farklı zamanlarda yüz defa “Lâ ilâhe illallahu vahdehû lâ şerîke leh, lehu’l-mulku ve lehu’l-hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadîr” söylersek; hadiste vadedilen sevabı alır mıyız?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Ebu Hureyere Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Bir kimse her gün yüz defalâ ilâhe illallahu vahdehû lâ şerîke leh, lehu’l-mulku ve lehu’l-hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadîr. Meali: Bir ve ortağı olmayan Allah’tan başka ilah yoktur. Mülk O’nundur, hamd O’nadır, O’nun her şeye gücü yeter.Ondan başka güç ve kuvvet yoktur.O'ndan başka hak ilah yoktur.

derse, on köle azat etmiş kadar sevap kazanır; ona yüz iyilik sevabı yazılır; yüz günahı bağışlanır; bu zikir o gün akşama kadar o kimsenin şeytandan korunmasını sağlar. Bu zikri ondan daha fazla tekrarlayan kimse dışında hiç kimse daha faziletli bir iş yapmamış olur.” (Buhârî 3293, Muslim 2691)

Hadiste söz konusu zikrin fazileti elde edilmesi zikrin peşpeşe yapılması şart koşulmamıştır. Hadisin zahirine göre konu esnektir. Sevabın hasıl olması için zikrin sayısı bir gün içerisinde gerçekleşmesi yeterlidir.

Nevevi Rahimehullah şöyle dedi: “Hadisin zahirine göre söz konusu sevap bir günde zikrin yüz defa söylenmesidir. İster bir oturuşta söylesin, ister bir kısmını günün başında diğerlerini sonunda söylesin fark etmez. Fakat zikri peşpeşe ve gündüzün başında söylemesi geri kalan günün tümünde koruma sağlaması açısından daha iyi olur. (Şerh Nevevi ala Muslim 17/17)

Daha detaylı bilgi için (148699 ) nolu sorunun cevabına bakınız.

İkincisi:

Azad etmeye teşvikle ilgili farklı hadisler rivayet edilmiştir:

Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem  şöyle dedi: “Her kim Müslüman bir köleyi âzâd ederse, Allah o kölenin her uzvu mukabilinde o kimsenin âzasından bir uzvu hatta fercine mukabil fercini cehennemden âzâd eyler.” Buhari 6715, Muslim 1509)

Başka bir hadiste: Sehl bin Huneyf Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’den şöyle rivayet eder: “Her kim özgürlüğüne kavuşması için anlaşma yapan bir köleye yardım ederse, O’nun gölgesi dışında hiçbir gölgenin olmadığı günde Allah onu gölgelendirir.”

Her iki hadisin arasında çelişki yoktur. Hatta her iki hadisi birlikte alınması gerekir. Tehlil’in faziletini zikreden hadiste, günde; yüz defa “lâ ilâhe illallahu vahdehû lâ şerîke leh, lehu’l-mulku ve lehu’l-hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadîr” diyen kimse için vadedilen sevap ve faziletin, Müslüman bir köleyi azad eden kimse için de olması ümit edilir. Bu konuda Kadi İyaz Rahimehullah açıklama yapmıştır. Daha fazla bilgi için Şerh el Nevevi ala Muslim 17/18 bakınız.

İbn Recep Rahimehullah şöyle dedi:

Tevhid kelimesini gerçekleştirmek, köle azad etmeyi gerektirir. Köle azad etmek, ateşten azad olmayı gerektirir. Zira sahih hadiste her kim bu zikri söylerse on köle azat emiş sevabı vardır.

Başka bir rivayette: Her kim on defa söylerser İsmail oğullarından dört köle azad etmiş sayılır.

Her kim sabahladığı veya akşamladığı zaman: "Allahım! Seni, senin arşını taşıyanlarını, meleklerini ve bütün yarattıklarını sabahlayarak şahit tutarım ki; senden başka hak ilah yoktur ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ‘in de senin kulun ve elçindir” her kim bunu bir kere söylerse Allah onun çeyreğini ateşten azad eder. her kim iki defa söylerse Allah onun yarısını azad eder. her kim üç defa söylerse dörte üçüsünü azad eder. her kim dört defa söylerse Allah onun tümünü azad eder” (Letaif el Mearif s. 283)

Bu denli sevap fazilete karşısında daha fazala azimetli ve daha fazla sevap kazanmak için gayret göstermek gerekir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi