Cuma 8 Zilhicce 1445 - 14 Haziran 2024
Türkçe

Yaşlılar yurdunda çalışan, domuz eti pişiren ve içki sunan kadın

3288

Yayınlama tarihi : 03-04-2011

Gösterimler : 9643

Soru

Ben, gurbet ülkesinde ikâmet ediyorum.Babam, okul masraflarını ödeyemeyecek durumda olduğu ve gündüz eğitim gördüğüm için zaruret gereği gece çalışmak için iş aradım.Ben, yaşlılar yurdunun mutfağında çalışan tek müslüman bayanım. Mutfaktaki işim, domuz etini pişirmeyi, bardaklara içki doldurmayı ve başka şeyleri gerektirmektedir.
İslâm şeriatının bu konuda hükmü nedir?
Bilindiği üzere ben,başka bir yerde işi aradım ama başörtülü olduğum için beni kabul etmediler (bana iş vermediler).

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Birincisi:

Allah Teâlâ, İslâm'da birtakım hükümleri çok önemli hikmete binâen teşri' kılmıştır. Bu hükümler, fert ve toplumu ıslah etmek için gelmiştir.Bu hükümlere aykırı hareket eden, kendisini âhiret azabına maruz bırakır. Belki bu davranışından dolayı dünyada da azap görebilir.Biz, Allah Teâlâ'nın bu büyük teşriatını detaylı bir şekilde anlatacak durumda değiliz. Fakat kâfirlerin arasında, onların ülkesinde yaşayan ve dînine bağlılığından dolayı kâfirler tarafından rahatsız edilen bu müslüman bacımızın, eğitim görmesinin veya çalışmasının hükmünü sorduğu için onun sorusuna cevap vermek zorundayız. Bu müslüman bayanın -ki onun benzeri durumda olanların sayısı pek çoktur-, nasıl bir psikolojik yaşantısı olur?

Babalar ve anneler, ne zaman dikkat edip gafletlerinden uyanacaklardır?

Pek çoğunun dînlerini ve şahsiyetlerini kaybetmelerine sebep olan o ülkeleri ne zaman bırakıp terkedeceklerdir?

İşte onların akıl sahiplerini, mala verdikleri büyük önemi, dînlerine ve namuslarına tercih ettiklerinden dolayı pişmanlıktan parmaklarını ısırdıklarını görmekteyiz.

İkincisi:

Dînini açıkça yaşayamayan veya dîni konusunda fitneye düşmekten endişe eden kimsenin küfür diyarında ikâmet etmesi haramdır.

Üçüncüsü:

(Sizin sorunuza gelince sayın bayan!) Yaşadığınız ülkede eğitimin, karma eğitim olduğunda hiç şüphe yoktur.

Yine, iffetli müslümanın kalbine acı veren, o yerlerde işlenen günahları ve Allah'a isyanları, gözlerinizle görmüş olduğunuzda da hiç şüphe yoktur. Karma eğitim İslâm ülkesinde câiz olmadığına göre, kâfirlerin diyarında nasıl câiz olsun?

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi âlimleri bu konuda şöyle demişlerdir:

"Dînen sakıncalı bir durum olmadığı sürece, müslüman kadının, dînî ilimleri ve ihtiyaç duyduğu veya dîninin emirlerini öğrenmesine yardımcı olacak diğer ilimleri okuması, dînen meşrudur. Fakat yabancı erkeklerle birarada olma -karma eğitim- ve hicapsız olma gibi, dînen sakıncalı bir durum sözkonusu olursa, bu takdirde bu eğitim câiz değildir. Çünkü bu, haram olan şeylerdendir. Aynı şekilde bu durum, fesada yol açar."

(Âlimler: Abdulaziz b. Baz, Abdurrezzak Afîfî, Abdulaziz Âl-i eş-Şeyh, Salih el-Fevzân ve Bekr Ebu Zeyd.)

(İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; c: 12, s: 170-171.)

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi âlimleri bu konuda yine şöyle demişlerdir:

"Okullarda ve başka yerlerde, erkeklerle kadınların bir ortamda bulunması (birbirine karışması), büyük münkerlerden olup dünyâ ve âhiretteki zararları çok büyüktür. Bu sebeple müslüman bir bayanın, erkeklerle kadınların karışık bulunduğu bir ortamda (karma eğitimde) eğitim görmesi (okuması) câiz değildir.Velisinin bu konuda o bayana izin vermesi câiz de değildir."

(Âlimler:Abdulaziz b. Baz,Abdulaziz Âl-i eş-Şeyh, Salih el-Fevzân ve Bekr Ebu Zeyd.)

(İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; c: 12, s: 156.)

Dördüncüsü:

(Sayın bayan!) Yaşlılar yurdunda çalışmanız da, haramdır. Bunun sebebi; erkeklerle kadınların aynı ortamda bulunması, Allah Teâlâ ve Rasûlü -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetinin haram olduğunu açıkça belirttiği ve müslümanların haram oluşunda icma ettikleri domuz etinden yemek yapmayı içermesi ve haram oluşu Kitab, Sünnet ve İcmâ ile gelen içkiyi orada bulunanlara sunmayı içerdiği içindir.

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi âlimleri bu konuda şöyle demişlerdir:

"Müslüman kadının, kendisine mahrem olmayan erkeklerle aynı ortamda çalışması câiz değildir.Çünkü müslüman kadının yabancı erkeklerle aynı ortamda bulunması, birçok zararlar doğurur.Bu sebeple müslüman kadının, dînen sakıncalı olmayan yollarla rızık yollarını araması gerekir.Kim Allah'tan gereği gibi korkarsa, Allah onun işinde bir kolaylık yaratır. Nitekim komitemizden bu konuda bir fetvâ yayınlanmıştır. Bu fetvânın metni şöyledir:

'İslâmî olmayan ülkelerde bulunan fabrikalarda veya bürolarda kadınlarla erkeklerin aynı ortamda bulunmasına gelince, bu câiz değildir.Fakat o ülkelerde bundan daha büyük günah vardır ki o da Allah -azze ve celle-'yi inkârdır (küfürdür). Onların arasında böyle münker bir durumun vukû bulmasına şaşılmaması gerekir. Müslüman ülkelerde müslüman kadınlarla müslüman erkeklerin aynı ortamda bulunmasına gelince, bu da haramdır.Böyle ortama sahip cihet yetkililerinin kadınlara bir tarafı, erkeklere de başka bir tarafı tahsis etmeleri gerekir.Çünkü kadınlarla erkeklerin aynı ortamda bulunmasının, en düşük bilgili kimsenin bile bilebildiği çok büyük zararlı sonuçları vardır."

(Âlimler:Abdulaziz b.Baz, Abdurrezzak Afîfî, Abdullah b.Ğudeyyân,Abdullah b.Kuûd.)

( İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; c: 17, s: 232-233.)

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi