Sabtu 1 Shofar 1442 - 19 September 2020
Indonesian

Refrensi: Syeikh Muhammad Sholih Al-Munajid