پنجشنبه 5 شوال 1441 - 28 مه 2020
فارسی

آیا زنی که در حالت پریود است اجازه دارد روزه بگیرد؟

سوال

آیا زنی که پریود شده اجاره دارد که در ماه رمضان روزه نگیرد و به جای روزهایی که روزه نگرفته روزهای دیگری را روزه بدارد؟

متن پاسخ

روزهٔ زنی که در عادت ماهیانه است درست نیست و جایز نیست که در این حالت روزه بگیرد، بنابراین اگر پریود شد روزه نمی‌گیرد و پس از پاکی به جایش روزهایی را [پس از رمضان] روزه می‌گیرد.

منبع: فتاوی اللجنة الدائمة

ارسال ملاحظات