Pazartesi 20 Cemaziyel-Evvel 1445 - 4 Aralık 2023
Türkçe

“Yoga”nın aslı ve uygulamanın hükmü

Soru

Bizler Müslümanlar olarak Yoga yapmamız caiz mi? Zira bu uygulamanın aslı Hinduizm ibadetidir.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Çağdaş alimler, Yoga yapmanın hükmü konusunda farklı görüş bildirmiştir. Bazı alimler bunu tamamen yasaklarken diğerleri tamamen caiz olduğunu söylemiştir. Diğer alimler ise uygulamada İslam’a ters düşmeyen bazı şekillerine onay verip diğer ters düşen şekilleri yasaklamıştır.

Bu uygulama, Hinduizm ve Budizm inancına ait olduğu konusunda kimsenin şüphesi yoktur. Bunun caiz olduğunu söyleyenler inanç ve ruh ile ilgili yönünü göz ardı etmiş ve beden sporu olduğuna kanaat getirmiştir. Bunu tamamen yasaklayan ise putperestlere benzerliği ve vücuda zarar verdiği için yasaklamıştır. Bir çeşidini diğerinden ayıran kimselerin görüşleri ise kabul edilemez. Zira istisna edilen uygulama geçerli olmadığı gibi insanlar serbest ve yasak hareketleri ayıramazlar.

Sonuç olarak Yoga, ruh ve beden sporudur. Bunun amacı yok olmak ve Allah ile birleşmektir.

Yazar Muhammed Abdulfettah Fehim’in eseri olan “Yoga ve Teneffüs” kitabında şöyle geçmektedir: Hindistan dilinde birlik ve Allah ile birleşme anlamına gelir, yani beden, akıl ve Allah ile birlik sağlamaktır. İnsanı irfan ve hikmete ulaştırır, düşüncesini geliştirir ve hayatın aslını idrak eder, partizanlıktan veya dini fanatizmden sakındırır, Araştırmada dar görüşlülükten kurtarır, bedenen ve ruhen mutlu bir hayat sürmesini sağlar.”

Yazar Cemil Saliba’nın (El Mucem el Felsefi 2/590) adlı eserinde şöyle demiştir:

“Yoga: Birlik anlamına gelen Sanskritçe bir terimdir ve Hindistan bilgelerinin kozmik ruhla birleşmek için uyguladıkları mistik/sufi spor olarak adlandırılır. Yani yoga felsefi bir doktrin değil, ruhu duyusal ve zihinsel enerjilerden arındıran ve yavaş yavaş hakikate götüren bazı egzersizleri uygulamaya dayanan teknik bir yöntemdir. Yogi: Bu yöntemi uygulayan bilgedir.

Yoga’nın tanımında “birlik” olduğu yazılır. Yani insanın ruh ile birlik olması, onların amacı kainat ruh yani Allah’tır. Böylece bu spordan amaç tüm dinleri birleştirmek için araç sağlamaktır.

Hint dinlerinde uzman olan Dr. Ahmed Çelebi şöyle dedi:

“Buda’nın Hinduizm tanrılarında erimesi ancak Yoga uygulamasıyla olmuştur. Nitekim Yoga’da tüm dinlerde ve tüm felsefi düşüncelerde bir hakikatin olduğuna inanırlar. Ancak bu hakikat büyük ve mükemmel hakikatin sadece bir zerresi kadardır. Bu mezhep hiçbir din veya felsefeye itiraz etmez. Onlara göre her hangi bir din veya her hangi bir felsefe düşüncesi her şey değildir. Tüm hakkı temsil etmez. Bu düşünceye sahip olanlara hiçbir mezhep veya dine bağlı değiller. Çünkü onlara göre tüm dinlerin mensupları her ne kadar farklı olsalar bile kardeştir. “Yoga Tarikatı” tüm inançları barındırabilen bir tarikattır. Hiçbir inancın sınırlarına bağlanmaz.

Bu mezhebi savunmak ve yaymak dolaylı yoldan İslam'la mücadeleye yönelik olduğunu kesin olarak belirtmeliyiz. Zira bu girişimleri birçok ülkede gördüm.

İslam, Hıristiyan misyonerleri ve Budistleri mağlup eden yegane güçtür, bu yüzden insanları bir şekilde ondan uzaklaştırırlarsa - “Jnana Yoga” adına bile olsa - tüm inançları barındıran ve herhangi bir kısıtlamaya bağlı olmaması, bu onlar için büyük bir kazançtır. Onların amacı Müslümanı bu hile ile İslam'dan uzaklaştırıldıktan sonra Şüpheciliğe hareket ettirilebilir ve onu farklı mecralara götürebilir. Bu nedenle Müslüman kimse  “yoga” ve girişleri ve savunucularına karşı dikkatli olması ve onlardan uzak durması gerekir. (Edyan el Hind el Kubra s. 174)

Bu bağlamda söz konusu spordan tamamen uzaklaşma görüşüne katılıyoruz.

İkincisi:

Yoga nedir?

Yoga, birlik demektir.

Bu uygulamanın bilginleri şöyle tarif eder: İnsanın ruh ile birlik olmasıdır.

Yoga farklı egzersizler ve ritüeller içerir, ancak bunların en önemlisi ve en ünlüsü (Sastanga Surya Namaskar) adı verilen bir egzersizdir ve kısaca adı: (Surya Namaskar), yani Sanskritçe'de: “Güneşe sekiz ayakla secde etmek” anlamına gelir. vücudun kısımları!! Bu üyeleri belirlediler: ayaklar, dizler, eller, göğüs ve alın.

Yoga yapacak kimsenin özellikle göğsü, sırtı ve bacak baldırları çıplak olması önerilir.

Güneş doğduğunda veya battığında ona yönelmesi gerekir. Doğru ve faydalı bir yoga uygulaması isteniyorsa tüm dikkatini Güneşe doğru yöneltmesi gerekir. Şayet güneşi göremez durumdaysa güneş resmini duvara çizebilir.

İçlerinden biri şöyle der: Şayet bu uygulamayı yapan kimse dindar olup küfre girmekten çekiniyorsa önüne bir ayet çizmesi ve ona tüm dikkatiyle yönelmesinde sakınca yoktur.

Yoga’nın içerdiği uygulamalardan biri de: Detaylı bir şekilde vücudunu düşünmendir. Ayak parmaklarından başlayarak başa kadar her uzvu bakıp düşünmektir. Uykudan uyandığında ve yatağından kalkmadan önce bu uygulama yapılır. Aynı şekilde yatmadan önce baştan aşağıya doğru yapılır. Her gün bu uygulama unutulmaması gerekir.

Yoga’dan yararlanmak isteyen kişi vejeteryan olmalıdır.

Alıştırmaları yaparken bazı kelimeleri yüksek sesle tekrar etmesi gerekir. Bu kelimelere mantra denir ve bunların en ünlüsü “Beja” mantraları olan “Haram, Harem, Hrum, Haraim, Hraum, Harat”tır. Yogadaki temel hecelerden bazıları: Aum.

Ayrıca güneşin on iki ismini de tekrarlaması gerekir; Çünkü bu, yoganın büyük ve önemli bir uygulamasıdır.

Güneşin isimlerinden bazıları ise şöyledir:

Rafa Namah ... şu anlama gelir: Ey herkes tarafından övülen! Sana başımı eğiyorum..!

Surya Namah ... anlamı: Ey Herkesi hidayete erdiren! Başımı sana eğiyorum..!

Bhanavi Namah ... şu anlama gelir: Ey Güzellik Veren..! Başımı sana eğiyorum..!

Safiter Namah ... şu anlama gelir: Ey Hayat Veren..! Başımı sana eğiyorum..! vb.

Ve bu tekrarda bir fayda olduğunu iddia ediyorlar!

Yoga yapanlardan bazıları şöyle der: Sabah üç buçukta kalkar ve altı buçuğa kadar yoga egzersizleri ve özel dualar yapmaya devam eder ve akşam saat altıdan altı buçuğa kadar uygulamayı tekrarlar.

Böylece her gün üç buçuk saatini yogaya ayırıyor ve diyor ki: Bazıları bundan daha fazlasını harcıyor ve ne kadar çok zaman harcarsanız o kadar fayda sağladığını iddia ediyorlar. (El yoga fi Mizan el Nakd el İlmi s. 13-18)

Üçüncüsü:

İslam’da Yoga yapmanın hükmü

Kısacası: Kesinlikle yoga yapmak caiz değildir. İster inanç, ister taklit olsun veya iddia edilen yararları sağlamak olsun; amacı ne olursa olsun yukarıda ki bilgilerden çıkardığımız sonuç ve aşağıda belirteceğimiz sebeplerden dolayı caiz değildir.

1-Yoga tevhid inancını zedeler, zira Allah ile birlikte başka ilah ortak koşar çünkü Güneşe secde etmek ve onun isimlerini tekrarlamak vardır.

Yüce Allah şöyle dedi: “De ki: "Ben ancak Allah'a kulluk etmekle ve O'na şirk koşmamakla emrolundum.” (Rad 36)

“Andolsun, sana ve senden önceki peygamberlere şöyle vahyedildi: “Eğer Allah’a ortak koşarsan elbette amelin boşa çıkar ve elbette ziyana uğrayanlardan olursun.” (Zümer 65)

2- Bu uygulamada putperestlere taklit ve benzerlik mevcuttur. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Her kim kendini bir topluluğa benzetirse onlardan olur” (İbn Ömer Radiyallahu anhuma’dan rivayetle İmam Ahmed)

3-Bazı uygulamaları insanların çoğuna zarar verir ve sağlık açısından tehlikeli sonuçlar doğurmaktadır. 

Diğer uygulamalarında; ayıp sayılacak oturma şekli ve uyuşukluk içerir. Bu da sağlık ve psikolojik açıdan zararlıdır. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Kendine ve başkasına zarar verme!” (İbn Abbas Radiyallahu anhuma’dan rivayetle İmam Ahmed)

4- Uygulama; dünya hayatında eziyet ve ümitsizlikten, ahirette ise keder ve ümitsizlikten sonucu olmayan bir vakit kaybıdır. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: Hiçbir kul, kıyamet gününde, ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle ne gibi işler yaptığından, malını nereden kazanıp nerede harcadığından, vücudunu nerede yıprattığından sorulmadıkça bulunduğu yerden kıpırdayamaz.” (Ebu Berze, Tirmizi)

5- Hayvanları taklit etmeye açık bir çağrı ve insanlıktan vazgeçmedir, örneğin: çıplaklığı benimsemek, egzersizlerin çoğunda (surya namaskar) dört uzvun üzerinde durmak var ve üçüncü ve sekizinci egzersizlerde özel bir duruş mevcuttur.

6- “Bilimsel yoga” ya da “davranış tıbbı” denen şeyi uygulamaya çalışanların çoğu, uyuşturucu uçurumuna düşüp, bağımlılık bataklığına saplandı ve bu tedavi yönteminin boşuna ve beyhude olduğu kanıtlandı.

7- Çünkü yalan ve aldatmaya dayalıdır. Onu destekleyenler ve propagandasına yapanlar; çalışmaları sırasında çok fazla saf ve zayıf inanca sahip insanların dikkatini çekmek için sahtekarlığa ve gerçekleri tersine çevirme yeteneğine güvenmiştir. 

8-Çünkü yogayı iyi bilenlerin az bir kısmı veya diğer bazı belirsiz ve sapkın kişilerde insanları kandırmak için doğaüstü şeyler ortaya çıkarabilir ve bunların çoğunda sihirde olduğu gibi cinleri ve şeytanlarını kullanırlar. Büyücülük ve benzer uygulamalar İslam'da yasaklanmıştır.

9- Yoga savunucuları tarafından tavsiye edilen uygulamaların çoğu insanlara zarar ve eziyet veren uygulamalardır. Bazıları ise şöyledir:

a-Çıplaklık, Fiziksel, psikolojik, cinsel ve kültürel hastalıklara neden olmaktadır.

b- Cildi güneşe maruz bırakmak: Özellikle güneşe uzun süre maruz kalındığında bunun zararlı etkilerini gördük.

c-Güneşe odaklanmak ve onun göze yönelik ciddi tehlikeleri tespit edilmiştir.

d-İslam’da hiçbir dayanağı olmayan vejeteryan diyetini teşvik etmek mevcuttur. Bunun zararlı olduğu daha önceden belirtilmiştir. ( El Yoğa fi Mizan el Nakd el İlmi s. 84-86)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi