Pazartesi 11 Zilhicce 1445 - 17 Haziran 2024
Türkçe

Allah'ın şeriatı ile hükmetmeyen bir başkan seçilir mi?

103040

Yayınlama tarihi : 14-06-2011

Gösterimler : 12872

Soru

İslam beldesinde Allah’ın şeriatını uygulamayacak bir başkan seçilir mi? Seçilmemesi halinde bazı durumlarda tutuklamalara kadar götürecek sıkıştırmalar olacağını hatırlatmakta yarar var.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bütün övgüler Allah’adır.

Mü’minler Allah’tan daha güzel hüküm verenin olmadığına inanırlar. Allah’ın hükmüne karşı gelen her hüküm cahili hükümdür. Allah şöyle buyurmaktadır: “Yoksa yahudiler (İslâm öncesi) cahiliye idaresini mi istiyorlar? İkna olan topluma göre, Allah 'tan daha güzel hüküm koyan kim var!?” (el-Maideh, 50) Allah, Allah’a ve resullerine indirdiklerine iman iddiasının yanında başkalarına gidip muhakeme olmanın ilginç bir durum olduğunu ve ilginç karşılanmasını hak ettiğini belirtti. Ayette: “Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inanıp tasdik ettiklerini iddia edenleri (münafıkları) görmedin mi? Tâğuta (İslam'dan başka kurum, kişi ve sistemlere) inanmamaları kendilerine emrolunduğu halde, Tâğut'un önünde muhakemeleşmek istiyorlar. Hâlbuki şeytan, onları büsbütün saptırmak istiyor.” (En-Nisâ, 60)

eş-Şenqıti-rahimehu Allah- şunu belirtti: Allah azze ve celle Allah’ın şeriatı dışında muhakemeleşmek isteyenlerin mü’min olma iddiası ilginç bir durumdur. Bununla birlikte iman iddialarının yanında tağutun yönetme iradesine başvurmak yalanda mübalağa yapmaya girer ki bu da ilginçtir.” Bitti.

Allah kendi zatına yemin ederek Peygamberin-sallallahu aleyhi ve selem- bütün işlerde verdiği hükme inanmadıkça iman etmiş olamaz. Neye karar vermişse o İslam’dır, zahir de olsa batin de olsa ona boyun eğmek farzdır. Ayette: “Hayır, Rabb’ine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlıkta seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı ve nefret duymaksızın (ona) tam manasıyla teslim olup uygulamadıkça iman etmiş olmazlar.” (en-Nisâ,65)

Allah, çekişme durumlarını kendisine götürmemizi emrederken bunu imanın şartı saydı. Allah’ın şeriat olarak vermediği durumlar dışında muhakemenin imanı doğrulamayacağını belirtti.

Ayette: “(Baksanıza) ey iman (edip tasdik) edenler! Allah 'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan ulû’l-emre (Allah ’a ve Peygamber’e itaat eden idarecilere) de itaat edin. Eğer din hususunda anlaşmazlığa düşerseniz; Allah 'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah 'a ve Resûl'e götürün (onların emir ve yasaklarına göre halledin); bu hem hayırlı, hem de netice bakımından daha güzeldir.” (en-Nisâ,59)

İbn-i Kesir, Allah’ın “ eğer Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız” sözünü çekişme anında Kitab ve Sünnete muhakemeleşmek için götürmeyen ve onu kabul etmeyen kimsenin ne Allah’a ne de ahiret gününe iman ettiğinin delili değildir, demektedir.” Bitti.

Buna göre, Allah’ın şer’i dışında yönetmek isteyen birini seçmek haramdır. Çünkü bu harama razılık ve ona yardım söz konusudur. Ancak Müslüman sandığa gitmeye seçmek için zorlanırsa gidebilir ve bu başkanı reddeder veya -yapabilirse-oyunu geçersiz kılar. Yapamazsa da kendisine zarar gelmesinden korktuğu için seçime katılır. Burada da Allah’ın şu emrinde olduğu gibi herhangi bir beis yoktur: “ancak kim zorlanırsa ve kalbi imanla mutmain ise müstesnadır..” (en-Nahl, 106) Allah Peygamberi-sallallahu aleyhi ve selem- şunu buyurdu: “Allah, ümmetimden hatanın, unutmanın ve zorla bir işi yapmanın getireceği günahları kaldırmıştır.” İbn-i Maceh (2045) rivayet etti.elbani ise sahih İbn-i Maceh’de sahih olduğunu belirtti.

Allah her şeyi en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi