Çarşamba 13 Zilhicce 1445 - 19 Haziran 2024
Türkçe

Kanın Necis Olduğuna Dair İcma

Soru

Şevkani kanın necis olmadığını savunur. Bu konuda doğru görüş nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Alimlerin ittifakıyla kan necistir. Kur’an ve Sünnette bu sabittir. Yüce Allah şöyle buyurdu: “De ki: "Bana vahyolunanda, leş, akıtılmış kan, domuz eti ki pistir ve günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilen hayvandan başkasını yemenin haram olduğuna dair bir emir bulamıyorum; fakat darda kalan, başkasının payına el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak üzere bunlardan da yiyebilir." Doğrusu Rabbin bağışlar ve merhamet eder.” (Enam/145)

İmam Taberi Rahimehullah şöyle dedi: “Rics” Necis ve kötü kokan küftür. (Cami el beyan 53/8) sünnetten deli ise:

Esma bint Ebu Bekr Radiyallahu anha şöyle dedi: Bir kadın Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'e gelip: Bizden herhangi bir kadının elbisesine ay hali kanı bulaşırsa onu nasıl yapsın (temizlesin), dedi. Allah ResuIü: "Onu çitler, sonra onu su ile ovalayarak yıkar, sonra üzerine su dökerek yıkar, sonra da onunla namaz kılar" buyurdu. (Buhari227, Muslim 291)

Her ne kadar hadis, adet kanından bahsetse de bu kan ile başka kan arasında fark yoktur. Tüm kanlar necistir. Nerden çıkarsa çıksın hüküm aynıdır. Bu hükümde alimler, sahabeler, tabiinler ve dört imam arasında ihtilaf yoktur.
İmam Ahmed’e kan ile ilgili soru sorulduğunda: Kan ve irin sizde aynı hükümde mi?

Cevap: Kan hususunda hiç kimse ihtilaf etmemiştir. İrin hakkında ise ihtilaf mevcuttur. (Şerh umdetul fıkıh, İbn Teymiye 1/105)

İmam Nevevi Rahimehullah şöyle dedi:

Kanın necis olduğuna dair deliller çok olup Müslümanlar arasında bir ihtilaf bilmiyorum. Ancak bazı kelamcılar bunun temiz olduğunu söylerler fakat icma konusunda kelamcıların görüşü dikkate alınmaz. (el Mecmu 2/576 )

Kanın necis olduğuna dair alimlerin icmasını; İmam Ahmed, Nevevi ve İbn Hazm zikretmiştir: (Meratib el İcma s. 19) İbn Abdul Ber, el Temhid 230/22, Kurtubi, El cami li ehkam el Kur’an 2/210, İbn Ruşd, Bidayet el Muctehid 1/79, İbn Hacer, Fethul Bari 1/352…ve başkaları.

Şer’i ve mantık açısından doğru olan alimlerin icmasına uymaktır.

Şüphesiz bu icma Kur’an ve sünnette uygundur. Şevkani ve ona tabi olan kişilerin, kanın temiz ve tahir olduğuna dair görüşleri tercihli bir görüş olmayıp delillere ve icmaya aykırıdır. Bunu dikkate almamak gerekir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi