Perşembe 7 Zilhicce 1445 - 13 Haziran 2024
Türkçe

Yüce Allah Havarilere Sofra İndirdi mi?

Soru

Meryem oğlu İsa, “Ey Allahım! Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki; önce gelenlerimize (zamanımızdaki dindaşlarımıza) ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden (gelen) bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın” dedi. Allah da, “Ben onu size indireceğim. Ama ondan sonra sizden her kim inkâr ederse, artık ben ona kâinatta hiçbir kimseye etmeyeceğim azabı ederim” demişti. Müfessirler bu sofranın indirilp indirilmediği hususunda ihtilafa düşmüşler. Bu konuda görüşünüz nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Selef alimleri, bu konuda iki görüş bildirirler: Bazıları yüce Allah’ın bu sofrayı İsa aleyhisselamın havarilerine indirmiştir. Diğer görüşe göre Allah: “Ama ondan sonra sizden her kim inkâr ederse, artık ben ona kâinatta hiçbir kimseye etmeyeceğim azabı ederim” dedikten sonra havariler Allah korkusundan bundan vazgeçmişlerdir.

Ancak selefin cumhuruna göre yüce Allah bu sofrayı indirmiştir. Çünkü yüce Allah “Sofrayı size indireceğim” demiştir. Allah’ın sözü haktır. Allah sözünden caymaz.

Bu görüş; Selman el Farisi, Ammar bin Yasir, İbn Abbas, İshak bin Abdulla, Vehep bin Munebbih, Sad bin Cubeyr, İkrime, Katede, Atiyye el Ufi, Ebu Abdurrahman el Selemi, Ata bin el Museyyeb ve başkaları tarafından rivayet edilmiştir.

Mücahid ve el Hasan: Sofra indirilmemiştir diyorlar ve ayeti şöyle yorumlamışlar. Yüce Allah sofranın indirildiğinden sonra küfre düşmelerinden sakındırdığı için af dileyip vazgeçtiler. Ayetin anlamı şöyle anlaşılır. İsterseniz size sofrayı indiririm. Ancak onlar istemediler böylece indirilmedi.

İmam İbn Cerir el Taberi Rahimehullah şöyle dedi:

Allah vaadinden dönmez ve konuşmasında aykırılık olmaz. Yüce Allah İsa aleyhisselam’dan istedikleri sofrayı indirmiştir. Çünkü Allah ben indirecem dedikten sonra indirmemesi mümkün değil. Aksi takdirde hiçbir söz ve tehdidin bin anlamı olmayacaktır. Bu Allah hakkında düşünülemez.

İbn Kesir Rahimehullah şöyle dedi:

Tüm bu eserler sofranın İsrailoğulları üzerine indiğini gösterir. Yüce Allah İsa peygamberin duasını kabul etmiştir. Bu da ayetin sıyakından anlaşılmaktadır.

Bazı kişiler şöyle der: Sofra inmemiştir. Çünkü Hristiyanlar bu olayı bilmiyorlar ve kitaplarında yoktur. Sofra inmiş olsaydı kendi kitaplarında bunu aktarırlardı. Öyleki hiç bahsedilmemektedir.

Ancak alimlerin cumhuruna göre sofra inmiştir. İbn Cerir bu görüşü tercih etmiştir. (İbn Kesir 3/230-231)                                                     

Doğru görüş; bu sofra gerçekten inmiştir. İbn Cevzi, Sem’ani, Ebu Cafer el Nehhas, İbn Cezi, Kurtubi, Şeyh İsllam İbn Teymiye, İbn Aşur ve Şevkani bu görüştedirler.

Daha detaylı bilgi için: Tefsir el Beğavi 3/118, Zad el Mesdir 2/462, Maani el Kur’an 2/387, el Teshil 1/342, Tefsir el Kurtubi 6/369, el Tahrir ve el Tenvir 1236, Fethulkadir 2/136, el Cevab el Sahih 3/127 eserlerine başvurunuz.

Şeyh İbn Baz Rahimehullah şöyle dedi:

Bu kıssada anlaşıldığı gibi İsa’nın kavmi yüce Allah’ın yukarıda olduğunu bilmişler ve O’nun katından indirilmesini istemişlerdir. Böylece Cehmiye’den daha bilgili oldukları görülüyor. Havariler bunu istemişler İsa aleyhisselam bunu açıklamıştır. Yüce Allah da bunu şöyle ifa etmiştir. “Sofrayı üzerinize indireceğim”. Bu Allah’ın göklerin üstünde Arşın üstüne istiva ettiğini ifade eder. öyle bir istiva ki onun yüceliğine yaraşır bir şekildedir. Ve O’na hiçbir yaratılmış benzemez. (Mecmu Fetava bin Baz 2/56-57)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi