Cuma 16 Zilkade 1445 - 24 Mayıs 2024
Türkçe

Kabrin üzerine su serpmek ve (toprakla örttükten sonra) üzerine çakıl taşları koymak

156412

Yayınlama tarihi : 18-11-2013

Gösterimler : 36063

Soru

Bazı insanların yapmakta oldukları kabrin üzerine su serpmenin hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Ölü defnedildikten sonra toprağın dağılmaması için kabrin üzerine su serpmek müstehaptır.

Kuveyt menşeli "el-Mevsûatu'l-Fıkhiyye"de şöyle gelmiştir:

"Hanefîler, Şâfiîler ve Hanbelîler, ölü defnedildikten sonra kabrin üzerine su serpmenin sünnet olduğunu belirtmişlerdir. Çünkü Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- Sa'd b. Muâz'ın kabrine böyle yapmış ve Osman b. Maz'ûn'un kabri için de böyle yapılmasını emretmiştir.

Şâfîiler ve Hanbelîler ayrıca şunu da eklemişlerdir:

Kabrin üzerine küçük çakıl taşları da konulmalıdır. Çünkü Muhammed b. Cafer, babasından şöyle rivâyet etmiştir:

"Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-, oğlu İbrahim'in kabrinin üzerine su serpti ve üzerine çakıl taşları koydu."

Çünkü böyle yapmak; kabrin daha sâbit kalmasını sağlar,kabrin silinip kaybolmasına ve toprağını rüzgârın götürmesine engel olur." (el-Mevsûatu'l-Fıkhiyye", c: 32, s: 250)

Bu konuda bkz: "Tebyînu'l-Hakâik", c: 1, s: 246. "Esna'l-Metâlib", c: 1, s: 328. "Keşfu'l-Kınâ'", c: 2, s: 138)

Değerli âlim Elbânî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Kabrin üzerine su serpme konusundaki hadisler pek çoktur. Fakat bu hadisler, ma'lûldür. Nitekim "İrvâu'l-Ğalîl", c: 2, s: 205-206'da bunu açıkladım. Fakat daha sonra Taberânî'nin "el-Mu'cemu'l-Evsat" adlı eserinde isnadı kavi olan bir hadis buldum. O hadiste Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-, oğlu İbrahim'in kabrinin üzerine su serpmiştir. Bu hadisin tahricini; "Silsiletu'l-Ehâdîsi's-Sahîha", 3045'te çıkardım." (Silsiletu'l-Ehâdîsi'd-Daîfe", c: 13, s: 994)

Bazı insanların, kabrin üzerine su serpmenin ölüye fayda verdiğine inanmaları, aslı olmayan bâtıl bir inançtır. Aksine kabrin üzerine su serpmek, toprağın birbirini tutması ve dağılmaması için meşrû kılınmıştır.

Değerli âlim İbn-i Useymîn de-Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Kabrin üzerine su serpmeye gelince, bunun amacı; toprağın birbirine yapışması içindir. Yoksa halktan bazı insanların zannettikleri gibi bunun gâyesi; ölüyü serinletmek için değildir. Çünkü su ölüyü serinletmez. Ölüyü, ancak sevabı serinletir. Fakat toprağın üzerine su serpmek, onun birbirine yapışmasını sağlamak içindir." ("eş-Şerhu'l-Kâfî")

Yine değerli âlim İbn-i Useymîn'e -Allah ona rahmet etsin-:

"Kabrin üzerine su koymak, ölüye fayda verir mi?" diye sorulmuş, bunun üzerine o şöyle cevap vermiştir:

"Bu davranış ölüye hiçbir fayda vermez. Her kim, buna inanarak böyle yaparsa, onun bu inancı doğru değildir. Ölü defnedildikten sonra kabrinin üzerine su serpilmesi, sadece toprağın rüzgâr veya başka bir şeyle dağılmaması içindir. Ölü defnedildikten sonra kabrinin üzerine su serpmenin amacı, işte budur. Ölünün bundan faydalanacağı inancına gelince, ölü bundan asla faydalanmaz. Ayrıca su ölüye ulaşmaz. Çünkü ölünün bedeninin suya ihtiyacı yoktur." ("Nûrun Ale'd-Derb")

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi