Cumartesi 21 Şaban 1445 - 2 Mart 2024
Türkçe

Ölünün kendi evine defnedilmesi câiz midir?

Soru

Bir kimse, ölmeden önce evinde bir yer tahsis etmişse, kendi evine defnedilmesi câiz midir? Bizim yaşadığımız bölgedeki kabristanda çok az yer bulunmaktadır. Bunun için müslümanlar, ölülerini kendi evlerine defnetmeyi bir alışkanlık hâline getirdiler.
Bunun hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Birincisi:

Sünnet olan; ölülerin umumî kabristana defnedilmeleridir.

İbn-i Kudâme -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Ebu Abdullah (yani İmam Ahmed), ölünün müslümanların kabristanına defnedilmesini, evlere defnedilmesinden daha çok hoşlanırdı (tercih ederdi). Çünkü ölüyü müslümanların kabristanına defnetmek, hayatta kalan vârislerine daha az zarar verir. Ayrıca müslümanların kabristanı, âhiret meskenlerine benzer. Orası ölü için daha çok duâ edilen ve kendisine daha çok rahmet okunan yerdir. Sahâbe ve tâbiîn ölülerini çöllerde (boş arazilerde) defnetmişler, onlardan sonra gelen müslümanlar da bu şekilde yapmaya devam edegelmişlerdir.

Birisi çıkıp da:

"Peki niçin Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- evinde, iki arkadaşı Ömer ve Ebu Bekir ile birlikte defnedilmiştir?"

Diye soracak olursa, ona şöyle cevap veririz:

Âişe -Allah ondan râzı olsun- şöyle demiştir:

"Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-, kabri mescit edinilmesin diye böyle yaptı." (Buhârî)

Zirâ Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ashâbını Baki kabristanına defnediyordu. Onun fiili, başkasının fiilinden daha önce gelir. Ashâbının, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'i evine defnetmesi, O'nun böyle tahsis edilmesini gördükleri içindir. Çünkü rivâyet olunduğuna göre Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

"Nebiler, öldükleri yere defnedilirler."

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in kendi evine defnedilmesi, onu sık sık gelen ziyâretçilerden korumak ve onu başkasından ayırt etmek içindir." ("el-Muğnî", c: 2, s: 193)

Fakatmüslümanı kabristana defnetmek mümkün değil ise ve onu defnetmek için de evinden başka bir yer yoksa, bu takdirde onu evine defnetmekte bir sakınca yoktur.

İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Ölü, eve veya kabristana defnedilebilir. Fakat kabristana defnetmek daha fazîletlidir." ("Şerhu'l-Muhezzeb", c: 5, s: 245)

(Soruyu soran kardeşim!)

Ölülerinizi defnedebileceğiniz bir yer tahsis etmeleri için ülkenizdeki yetkililerle veya alıp ölülerinizi defnetmeniz için bir yer satın onu kabristan olarak vakfedecek iyilik ve ihsan sahibi (zengin) kimselerle yazışmanız veyahut da böyle bir yeri satın almaya insanların hep beraber ortak olmaları gerekir. Çünkü ölülerin evlere çok defnedilmesi, evlerin, oturanlara dar gelmesine yol açabilir. Ayrıca evlerdeki kabirlerin küçümsenip hor görülmesine sebep olabilir.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi