Pazar 8 Muharrem 1446 - 14 Temmuz 2024
Türkçe

İslam’ı duymayan haktan habersiz olan kimsenin kıyamet gününde durumu ne olacak?

227756

Yayınlama tarihi : 30-12-2018

Gösterimler : 15907

Soru

Şia ve Batini gibi kimseler hak üzerinde olduklarını zannederler, onları hakka ulaştıracak kimse bulunmadan ölürler bunların durumu kıyamet gününde nasıl olacak? Ayrıca İslam’ı hiç duymamış müşrikler, cehennemde ebedi kalacaklar mı? Kıyamet gününde Allah onlara peygamber gönderecek mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

Allah’ın adaleti ve rahmeti gereği, hüccet ikamet etmeden hiçbir kulunu cehenneme atmamaktadır. Nitekim yüce Allah şöyle buyurdu: “Kim doğru yolu bulmuşsa, ancak kendisi için bulmuştur; kim de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Hiçbir günahkâr, başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez. Biz, bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz.” İsra/15

Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem şöyle demiştir: “Canım onun elinde olan Allah’a yemin ederim ki; ister Yahudi olsun ister Hristiyan olsun ümmetten her kim beni işitip iman etmeden ölürse mutlaka O, cehennem ehlinden olur.”  (Muslim 240)

İmam Nevevi Rahimehullah şöyle dedi: “Bu hadisin işaretinden şöyle anlaşılmaktadır: kime İslam daveti ulaşmamızsa O kişi, mazurdur.”

Şerh Sahih Muslim 2/188

Madem ki Allah’ın rahmeti ve adaleti gereği; İslam daveti ulaşmayan kimseye Allah, azap etmiyorsa aynı şekilde mümin olmayan kimseyi cennetine sokmayacaktır. Zira Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: “Cennete ancak müslim bir nefis girecektir.” (Buhari 3062- Muslim 111)

Bunun üzerine davetin ulaşmadığı kafirin konumu nedir?

Cevap: Hadislerde bunların durumu belirtilmiştir: yüce Allah bunları imtihan edecektir. Her kim Allah’a itaat ederse cennete girer, her kim isyan ederse cehenneme girer.

Esved bir Seri, Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem’in şöyle dediğini rivayet etmektedir: "Kıyamet gününde dört kişi (kendileri için) delil getirirler: Hiçbir şey işitmeyen sağır, ihtiyarlıktan bunamış yaşlı, deli ve fetret döneminde ölmüş olan kişi. Sağır olan derki: Ey Rabb'im, İslam geldiğinde ben hiçbir şey işitmiyordum. Deli olan der ki: Ey Rabb'im, İslam geldiğinde çocuklar bana dışkı atıyor (beni kovalıyorlar)dı. İhtiyarlıktan bunamış olan der ki: Ya Rabb'i, İslam geldiğinde ben hiçbir şey anlamıyor/akletmiyordum. Fetret döneminde ölen ise şöyle der: Ya Rabb'i, bana herhangi bir Rasul gelmedi. Bunun üzerine Allah onlardan, kendisine itaat edeceklerine dair söz/misak alır ve onlara: Ateşe girin!.. diye emredecek bir Rasul gönderir. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'in canı elinde olan (Allah)'a yemin olsun ki, eğer onlar ateşe girecek olsalar, onu soğuk ve selametli bulurlar." (Ahmed Müsned 26/228)

Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayet edilen başka bir hadiste şöyle geçmektedir: “ Her kim cehenneme girerse onun için soğuk ve selamet olur. Her kim itaat etmeyip girmezse cehenneme sürüklenir (Ahmed Musned 26/230)

İbn Kayyım Rahimehullah şöyle dedi: “bu konuda hadisler çoktur. Tüm hadisler birbirlerini destekler. Hadis alimleri bazılarını sahih görmüşlerdir. Nitekim Beyhaki ve AbdulHak ve başkları Esved bir Seri hadisini sahih görmüşlerdir.

Ebu Hureyre’nin hadisi ise senedi sahih ve bağlantılıdır. (Ahkam Ehli zimmet 2/1149)

Sonuç olarak konu bu şekildedir. Ancak belirli bir insanla ilgili olarak hüccetin onun üzerine ikame edilip edilmemesi; bu konuda Allah ile kulun arasına girmek mümkün değildir. Ancak vacip olan şudur: İslam dinini yaşamayan her insan kafirdir. Yüce Allah ancak resul gönderdikten sonra cehennemde azap verir. Bu durumun genel hükmü böyledir. Ama hükmü şahsa indirgemek Allah’ın ilmine ve hükmüne tabidir. (Tarik el Hicreteyn 2/900)

İslam dinine inanan Müslüman açık ve gizli olarak İslam dinine bağlıysa ancak cahillikten dolayı bazı meselelerde yanlış yapıyorsa ve öğrenmeye de gücü yoksa bu kişi Müslümandır. Ancak kesin bir belirti ile hüccenin ikamesi, özrün zail olmasıyla İslam’dan çıkar. Aksi takdirde dünyada mazur olduğu gibi ahirette de mazur olur. Çünkü Allah, ancak hakkı bilen ve sonra o haktan yüz çevirenleri azaplandırır. Daha detaylı bilgi için ( 111362 )، ( 104412 ) nolu soruların cevaplarına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi