Pazar 26 Cemaziyel-Evvel 1445 - 10 Aralık 2023
Türkçe

Vitir namazını kılmada gevşek davranmak

Soru

Vitir namazını terk etmek caiz mi? terkedildiği takdirde ne yapılması gerekir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Vitir namazı alimlerin cumhuruna göre müekked bir sünnettir ancak bazı fıkıh alimleri onu vacip görmüştür.

Bu bağlamda aşağıdaki hadis vitir namazı vacip olmadığına dair bir delildir.

Talha bin Ubeydullah Radiyallahu anhu şöyle dedi: Bir adam Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem’e gelip şöyle dedi: Ey Allah’ın resulü! Allah’ın bana farz kıldığı namazlardan haber ver: Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle dedi: “ Beş vakit namaz, ancak kendin gönüllü olarak kılmak istersen kılabilirsin” Muslim’in rivayetine göre “gündüz ve gecede beş vakit namaz” adam bunlardan başka bir şey var mı? Rasulullah hayır dedi ancak gönüllü olarak kılmak istersen o başka. [1]

Nevevi Rahimehullah şöyle dedi: “Bu hadisten anlaşıldığına göre vitir namazı vacip değildir.”

İbn Hacer Fethul bari kitabında şöyle dedi: “ Bu hadisten anlaşıldığına göre gece ve gündüzde beş vakitten başka bir şey farz değildir. Bu hadis Vitir’i veya sabah namazı sünnetine vacip diyenlerin aleyhine bir delildir.

Bununla birlikte vitir namazı sünnetlerin en müekkedlisidir. Nitekim Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem başka bir hadiste kılınmasıdan dair emretmiştir.

Ebu said el Hudri Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle demiştir: “Sabahlamadan Vitir namazı kılın”[2]

Ali Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle demiştir: “ Ey Kur’ân ehli, vitiri kılın, nitekim Allah vitiri sever”[3]

Böylece Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem’in yaptığı gibi hem ikamet halinde hemde yolculukta bu sünnete riayet etmek gerekir.

İbn Ömer Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem yolculukta, binek nereye yöneldiğine bakılmaksızın eğilerek farzlar hariç diğer namazları kılardı vitiri de bineğin üzerinde kılardı.

İbn Kudame Rahimehullah şöyle dedi: “Vitir vacip değildir. İmam Malik ve Şafii bu görüşteler. Ebu Hanife: vacip olduğunu söylemiştir. İmam Ahmed şöyle dedi: her kim Vitir kasıtlı bir şekilde terk ederse o kötü bir adamdır ve onun şahitliği kabul edilmez.

İmamın amacı Vitir ile ilgili gelen hadislere istinaden ve teşvik babından sünnetin müekkedliğine dikkat çekmek için böyle demiştir. [4]

Daimi Fetva Kurulu alimlerin’e Vitir namazı vacip mi ? bir gün kılan bir gün bırakan kişi sorumlu tutulur mu? Diye sorulduğunda şöyle cevap verdiler: “ vitir namazı müekked bir sünnettir. Mümin olan kimse buna riayet etmesi gerekir. Bir gün kılıp diğer gün bırakan kişi sorumlu tutulmaz. Ancak sürekli kılınması için tavsiye edilir, şayet kaçırırsa gündüz vaktinde ikişer olarak kılması meşrudur. Çünkü sallallahu aleyhi vesellemböyle yapardı.

Zira Aişe Radiyallahu anha’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem uyku veya hastalıktan dolayı Vitiri kılmadığında gündüzleri on iki rekat namaz kılardı. Böylece her gece kendine beş rekat vitir olarak kılan kimse bunu kaçırdığı zaman gündüzleri altı rekat kılması meşrudur. İkişer ikişer kılar ve heriki rekatta selam verir. Aynı şekilde şayet üç kılıyorsa gündüz dört kılsın. Yedi kılıyorsa sekiz kılsın. [5]

En doğrusunu Allah bilir.


[1] Buhari 1891. Muslim 11

[2] Muslim 754

[3] Ebu Davud 1416. Elbani sahih demiştir.

[4] El Muğni 1/827

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi