Salı 17 Muharrem 1446 - 23 Temmuz 2024
Türkçe

Bir kadının, hac konusunda kocasından izin istemesi

Soru

Bir kadının, kocası izin vermeden hacca gitmesi câiz midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Eğer hac, bir kadına farz olmuşsa ve kocası da onu hacdan alıkoymuşsa, kocası izin vermese bile haccını edâ eder.Kocasının farz olan haccı edâ etmekten onu alıkoyması câiz değildir. Fakat hac, nâfile hac ise bu takdirde kocasının izni olmadan hacca gidemez.

İbn-i Kudâme -Allah ona rahmet etsin- "el-Muğnî; c: 5, s: 35)'de şöyle demiştir:

"Kocanın, karısını farz hacdan alıkoyma hakkı yoktur. Nehaî, İshak, Ebu Sevr ve Hanefîler böyle demişlerdir.Bu görüş,İmam Şâfiî'nin iki görüşünden sahih olanıdır.Çünkü bu hac,farzdır.Kocanın, karısını hacdan alıkoyma hakkı yoktur.Tıpkı kadının, Ramazan orucunu tutmak ve beş vakit farz namazları kılmak için kocasından izin istemesi gerekmediği gibi...

İmam Ahmed şöyle demiştir:

"Eğer kocası izin vermezse, onun izni olmadan hacca gider.Nâfile hacca gelince, kocanın, karısını alıkoyma (onun hacca gitmesine engel olma) hakkı vardır."

İbn-i Munzir -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:

"Kendisinden ilim aldığım ilim ehlinin hepsi, kocanın, karısını nâfile hacdan alıkoyma hakkına sahip olduğu konusunda oybirliğine varmışlardır. Çünkü kocanın hakkı, farzdır. Bu sebeple bir kadının, kocasının hakkını yok etme hakkına sahip değildir." (Özetle)

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn'e -Allah ona rahmet etsin-:

"Koca, karısının farz haccı edâ etmesine engel olursa günahkâr olur mu? Diye sorulduğunda o şöyle cevap vermiştir:

"Evet. Koca, karısının, -şartları tamam olan- farz haccı edâ etmesine engel olursa, günahkâr olur. Yani kadın: 'Bu, bana mahrem olan kimsedir vehac yolculuğu sırasında, benimle birlikte hac yapacak olan kardeşimdir.Benim hac nafakam var, senden bir kuruş para dahi istemiyorum, derse ve daha önce de farz haccı edâ etmemişse, bu takdirde kocanın, karısına izin vermesi gerekir.Eğer kocası izin vermezse, ondan izinsiz olarak hacca gidebilir.Ancak kadın, kocasının kendisini boşamasından endişe ederse, bu takdirde kadın mazur sayılır." (İbn-i Useymîn'in Fetvâları; c: 21, s: 115)

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi