Salı 10 Muharrem 1446 - 16 Temmuz 2024
Türkçe

Vitir Namazının Kılınış Şekilleri

Soru

Vitir namazı kılış şekillerinde en faziletlisi hangisidir?

Allah’a hamd olsun.

Vitir Namazının Fazileti

Vitir namazı, Allah’a yaklaştıran en yüce ibadetlerden biridir. Hatta bazı alimler (Hanefiler) bu namazı vacip görürler. Ancak doğrusu bu ibadet müekked bir sünnet olup Müslümanın buna riayet edip bırakmaması gereken bir ibadettir.

İmam Ahmed Rahimehullah şöyle dedi: “Her kim vitir namazını terk ederse o kötü bir adam olup şahitliği kabul edilmez.” Şüphesiz bu söz vitir namazın müekkedliğini gösterir.

Vitir namazı şekillerini aşağıda belirtildiği gibi özetleyebiliriz:

Namazın vakti:

Yatsı namazı kılındıktan sonra başlar sabah namazı vaktinde sona erer. Aynı şekilde şayet cem’i takdim olarak yatsı namazı akşam vaktinde kılınmışsa bile yatsı namazından sonra vitir kılınabilir. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Yüce Allah size vitir namazını bahşetmiş olup vakti yatsı namazı ile fecrin doğuşuna kadardır” (Tirmizi 425, Elbani sahih demiştir)

Vitri, vaktin başında kılmak mı daha faziletli yoksa son vaktinde kılmak mı?

Sünnetin gösterdiğine göre gece sonunda kalkmak isteyen kişilerin vitir namazını geciktirmesi daha faziletlidir. Zira gece sonunda kılınan namaz faziletli olup şahitlik edilir. Her kim gece sonunda kalkmaktan endişe ederse yatmadan önce vitir namazını kılar. Cabir (r.a)’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Her kim gecenin sonunda kalkamayacağından endişe ederse, vitir namazını gecenin başında kılıversin! Gecenin sonunda kalkacağını ümit eden de vitr’i gecenin sonunda kılsın! Zîra gecenin sonunda kılınan namaza şahitlik edilir; bu daha faziletlidir.” (Muslim 755)

Nevevi Rahimehullah şöyle dedi: Doğrusu budur. Diğer genel ifadeli hadisler bu açık, net ve fazileti bildirilmiş hadise göre değerlendirilir.

Başka bir hadiste “Dostum bana mutlaka yatmadan vitri kılmamı tavsiye etti” bu hadis uyanacağına güvenmeyen kişiler içindir. (Muslim şerhi 3/277)

Rekat sayısı:

En düşük rekat sayısı birdir. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Vitir, gecenin sonunda kılınan bir rekattır” (Muslim 752) başka bir hadiste Rasulullah: “Gece namazı ikişer ikişer kılınır, şayet biriniz sabah namazı vaktine girmekten endişe ederse bir rekat kılar ve önceden kıldığı namazları vitir olarak sonlandırır” (Buhari 911, Muslim 749) kişi şayet bir rekat kılarsa sünneti yerine getirmiş sayılır. Ancak üç, beş ve yedi rekat olarak da vitir kılabilir.

Şayet üç rekat vitir kılacaksa iki meşru şekli mevcuttur:

Birincisi:

Üç rekatı bir teşehhüt oturuşuyla kılmasıdır. Aişe r.a’ rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem vitrin iki reatında selam vermezdi. Başka bir lafızda: Üç rekat vitir kılardı ve sadece son rekatında otururdu. (Nesai 3/234, Beyhaki 3/31, Nevevi el Mecmu 7/4,)

İkincisi:

İki rekat kıldıktan sonra selam verir daha sonra bir rekat vitir kılar. İbn ömer r.a’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Çift ve tek rekatlı namazları arasında bir selam ile ara verirdi. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem bu şekilde kıldığını haber vermiştir. (İbn Hibban 2435, İbn Hacer el Feth 2/482)

Şayet kişi beş veya yedi rekat vitir namaz kılmak isterse tüm rekatları birleştirir ve sadece son rekatta teşehhüt için oturur ve selam verir. Aişe r.a’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem geceleri on üç rekat namaz kılardı, bunların beş rekatını vitir olarak kılar sadece son rekatında otururdu. (Muslim 737)

Um Seleme r.a’den rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem beş ve yedi rekat vitir kılardı ve bunların arasında selam veya konuşma ile ayırmazdı. (Ahmed 6/290, Nesai 1714, Nevevi senedi güzel olduğunu söyledi. el Fethul Rabbani 2/297, Elbani sahih dedi)

Şayet dokuz rekat vitir kılmak isterse sekizinci rekatta oturur ve birinci teşehhüdü okur sonra dokuzuncu rekata kalkar ve tekrar teşehhüde oturur ve selam verir. Aişe r.a’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: “… abdest alır ve dokuz rek'ât namaz kılardı. Bu rekâtların yalnız sekizincisinde oturur da, Allah'ı zikreder; ona hamd eyler ve duada bulunurdu. Sonra selâm vermeden ayağa kalkar, dokuzuncu rek'âtı da kılardı. Sonra oturarak Allah'ı zikreder, ona hamd eyler ve duada bulunurdu. Sonra bize işittirecek derecede selâm verirdi. (Muslim 746)

Şayet on bir rekat vitir kılmak isterse her iki rekat sonunda selam verir ve bir rekat namaz kılar.

Kemale en yakın şekil ve okunacak sureler:

Kemale en yakın durum iki rekat kılıp selam verir daha sonra bir rekat namaz kılar ve selam verir. İsterse hepsini bir selam ile ve bir teşehhüd ile kılabilir.

Birinci rekatta Ala suresini, ikinci rekatta Kafirun suresini ve üçüncü rekatta ise ihlas suresini okur.

Ubey bin Kab r.a’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem vitri kıldığında: Sebbihismi Rabbike el Ala, ve Kulyeeyyuhel Kafirun, ve Kul Huvellahu Ahad okurdu. (Nesai, Elbani sahid demiştir)

Tüm bu şekiller vitir hususunda sünnette mevcuttur. En mükemmeli tek bir şekilde kılmamasıdır. Bilakis farklı şekillerde kılarak sünnetlerin tümün yerine getirerek olur.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi