Çarşamba 18 Muharrem 1446 - 24 Temmuz 2024
Türkçe

Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem’in Eşleri, Müminlerin Anneleri

Soru

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in kaç tane eşi vardır ve isimleri nelerdir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem aşağıdaki kadınlarla evlenmiştir:

1. Hatice bint Huveylid (r.a):

 Rasulullah (sav)’in ilk eşidir. Onunla evlendiğinde kendisin yaşı 25, hanımının yaşı ise 40 idi. Hatice r.a vefat edinceye kadar başka bir kadınla evlenmemiştir. İbrahim hariç tüm çocukları Hatice (r.a)’den doğmuştur.

Buhari Rahimehullah sahihinde bu konuda özel bir başlık atarak şöyle yazmıştır:

“Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in Hatice r.a ile Evlenmesi ve Fazileti”

 Aişe r.a dedi ki: Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hanımları arasında Hatice'yi kıskandığım kadar hiçbir hanımını kıskanmış değilim. (Halbuki) Benimle evlenmeden önce o vefat etmişti. Buna sebep ise onun (sürekli olarak) adını anmasını duymamdır.” (Buhari 3815)

2- Sevde binti Zem’a b. Kays (r.a):

Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem onunla peygamberliğin onuncu yılında evlenmiştir. (Tabakat İbn Sad, el Vakıdi 8/52-53. İbn Kesir el Bideya ve el Nihayet 3/149)

3-Aişe bint Ebu Bekir el Sıddîk r.a:

Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem onunla peygamberliğin onuncu yılında nikâh akdi kıymıştır. (İbn Sad, 8/58-59) Aişe şöyle rivayet etti: Ben altı yaşında iken Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem benimle nikâhı kıydı, dokuz yaşına iken benimle evlendi.” (Buhari 3894, Muslim 1422) Başka bir rivayette: “Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem benden başka bakire bir kadınla evlenmemiştir.” (Buhari 5077)

4. Hafsa binti Ömer r.a:

Abdullah b. Ömer (r.a.), Ömer b. el-Hattab'dan şunu anlatmaktadır: Ömer'in kızı Hafsa’nın Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ashabından olup Bedir'e katılmış bulunan ve Medine'de vefat eden Huneys b. Huzafe es-Sehmi'den dul kalışını anlatan Ömer b. el-Hattab dedi ki: “Sonra Osman b. Affan ile karşılaştım. Ona Hafsa ile evlenmesini teklif ederek:

Dilersen sana Ömer kızı Hafsa'yı nikâhlayayım, dedim. Osman: “Durumumu bir gözden geçireceğim.” dedi. Birkaç gün geçtikten sonra, ‘Bugün için evlenmemeyi uygun gördüm.’ dedi.”

Ömer dedi ki: Sonra Ebu Bekir ile karşılaştım. Dilersen sana Ömer'in kızı Hafsa'yı nikâhlayayım, dedim. Ebu Bekir sustu ve bana hiçbir cevap vermedi. Ona Osman'dan daha fazla kızmıştım. Birkaç gün geçtikten sonra Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona talip oldu, ben de Hafsa'yı ona nikâhladım.

Ebu Bekir benimle karşılaşınca dedi ki: “Sen bana Hafsa ile evlenmeyi teklif edip ben sana karşılık vermeyince bana kızmış olabilirsin.” Ben, ‘Evet.’ dedim. Dedi ki: “Bana yaptığın teklif ile ilgili olarak sana bir cevap vermeyişimin tek sebebi, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in onu söz konusu etmiş olduğunu bilmiş olmamdı!”

Benim de Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sırrını açıklamam mümkün değildi. Eğer O, onu istememiş olsaydı ben onu elbette kabul edecektim." (Buhari 4005)

5- Zeynep binti Huzeyme (r.a)

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem onunla 31. Hicri yılı Ramazan ayında evlendi. (Tabakat İbn Sad 8/115)

6- Ümmü Seleme bint Ebu Ümeyye r.a:

Ümmü Seleme şöyle dedi: Ben, Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'i şöyle buyururken işittim:

“Başına musibet gelen hiçbir Müslüman yoktur ki, Allah'ın emrettiği vecihle: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun: Biz Allah’ın kuluyuz ve tekrar Allah’a döneceğiz, Allah'ım musibetim hususunda bana ecir ver ve bana bunun arkasından daha hayırlısını ihsan eyle; desin de Allah ona mutlaka daha hayırlısını ihsan buyurmasın.”

Ümmü Seleme demiş ki: Ebu Seleme vefat edince ben: “Müslümanların hangisi Ebu Seleme'den daha hayırlıdır? O ailesi ile birlikte, Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'a hicret eden ilk hanedir.” dedim. Bunu söyledikten sonra Allah, onun yerine bana Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'i ihsan buyurdu. (Muslim 918)

7- Cüveyriye binti Hâris r.a:

Beni Mustalik savaşında Müslümanların eline esir düştükten sonra Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’e gelmiş ve özgürlüğüne kavuşmak için yardım istemiş. Rasulullah özgürlüğüne karşılık kendisiyle evlenmesini teklif etmiş, Cüveyriye bunu kabul etti, Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem onunla evlenip mehrinin karşılığında özgürlüğünü verdi. Bunu duyan sahabeler Resulullah ile akrabalık bağı bulunan bir kabilenin insanlarının esir edilemeyeceği düşüncesiyle alınan bütün esirleri salıvermişlerdir. Böylece kavmine karşı bu kadın kadar bereketli bir kadın olmamıştır. (İbn İshak, Siyret bin Hişam 3/408-409)

8-Zeyneb binti Cahş r.a:

Bu annemiz hakkında şu ayet inmiştir:

"…Artık Zeyd ondan ilişkisini kesince, biz onu seninle evlendirdik ki böylelikle evlatlıkları kendilerinden ilişkilerini kestikleri (kadınları boşadıkları) zaman, onlarla evlenme konusunda müminler üzerine bir güçlük olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir.” (Ahzâb 37)

Bu ayetle diğer kadınlar arasında övünür ve şöyle derdi. Sizi Rasulullah ile evlendiren ailelerinizdir. Beni ise yüce Allah yedi gök üzerinden evlendirdi. (Buhari 7420)

9- Ümmü Habibe binti Ebi Süfyan r.a:

Urve’den rivayetle Ümmü Habibe (r.a)'den rivayet olunduğuna göre:

Kendisi Ubeydullah b. Cahş'ın (nikâhı) altında iken kocası (Ubeydullah) Habeş toprağında ölmüş, bunun üzerine Necaşi onu Peygamber (s.a.v)'e nikâhlayarak ve dört bin (dirhem) mehir vererek Şurahbil b. Hasene ile birlikte Resulullah (s.a.v)'a göndermiştir. (Ebu Davud 2107, Elbani sahih, dedi.)

10- Meymune binti Haris r.a:

İbn Abbas (r.a)’dan rivayetle Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem ihramda iken Meymune ile evlenmiştir. (Buhari 1837, Muslim 1410) “İhramda iken” kısmı rivayette yanlış telaffuz edilmiş olup doğrusu şudur: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem kaza umresini bitirip tahallül ettikten sonra onunla evlenmiştir. (Zad el Mead 1/113, Fethulbari 5114)

11- Safiyye binti Huyey b. Ahtab r.a:

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem onu azad etmiş ve Hayber savaşından sonra onunla evlenmiştir. (Buhari 371)

Evlenip ilişki kurduğu kadınlar bunlardır. Bunların ikisi Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem hayatta iken vefat ettiler: Hatice ve Zeyneb bint Huzeyme r.a. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem vefat ettiğinde dokuz annemiz ilim ehli arasında ihtilaf olmaksızın hayatta idiler. (Zad el Mead 1/105-114)

Bazı görüşlere göre: Reyhane bint Amr el Nadriye başka bir rivayete göre el Kuraziye de onun zevcelerindendir. Zira Beni Kurayza gazvesinde esir alınmış, Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem onu kendisine seçmiş ve azad etmiştir. Daha sonra onunla evlenmiş ve bir müddet sonra bir boşama ile boşamıştır. Daha sonra onu tekrar nikâhına almıştır. (Tabakat İbn Sad, el Vakidi 8/130)

Başka bir rivayete göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in cariyesi idi. İbn Kayyım bu görüşü tercih etmiştir. (Zad el Mead)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi