Cumartesi 14 Muharrem 1446 - 20 Temmuz 2024
Türkçe

ÇALIŞTIĞI DEVLET DAİRESİNİN BÜTÇESİNDEN HAC YAPMAK

Soru

Ben, Allah'a hamdolsun kendime yetecek miktarda mala sahibim. Hac mevsiminde iş ile birlikte büyük hac farizasını çalıştığım devlet dairesinin bütçesinden edâ etme imkânı buldum. Bu şekilde yaptığım hac câiz midir? Bilindiği gibi bu haccım, hayatımda ilk defa yaptığım hacdır.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

İnsanın başka birisinin nafakasından (bütçesinden) hac yapması câizdir. Bu hac, ister farz hac olsun, isterse nâfile hac olsun, farketmez. Aynı şekilde hac sırasında çalışması ve ticâretle uğraşması da câizdir.

Nitekim Taberî, tefsirinde Abdullah b. Abbas'tan -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet ettiğine göre, Abdullah b. Abbas, Allah Teâlâ'nın:

لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده [ سورة البقرة من الآية: ١٩٨]

"(Hac mevsiminde ticâret yaparak) Rabbinizden gelecek bir lütfu aramanızda size herhangi bir sakınca yoktur."Bakara Sûresi: 198

Âyetini:

"İhramdan önce ve ihramdan sonra alış-veriş yapmanızda (ticâretle uğraşmanızda) size herhangi bir sakınca yoktur." şeklinde tefsir etmiştir.

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi âlimlerine:

"Devlet başkanının nafakasından hacceden kimsenin hükmü nedir?"

Yani devlet başkanı, tebâsına bir miktar mal verip onlardan bu mal ile haccetmelerini isterse, onların bu mal ile haccetmeleri câiz midir? Bu mal ile haccederlerse, onlardan farz hac düşer mi? Bu soruya delili ile birlikte cevap verir misiniz? diye sorulmuş ve şu cevap alınmıştır:

"Bu mal ile haccetmeleri câizdir. Delillerin umumî olması sebebiyle onların hacları da sahihtir.

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları, cilt: 11, sayfa: 36

36841 nolu sorunun cevabına da bakabilirsiniz.

Allah Teâlâ'dan hepimizin amellerini kabul etmesini niyaz ederiz.

Yine de en iyisini Allah Teâlâ bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi