Çarşamba 13 Zilhicce 1445 - 19 Haziran 2024
Türkçe

Günahları işler ve iman kalpte olduğunu söylüyor

Soru

Bazı kişiler, sakal kesmek ve sigara içmek gibi haram davranışları sergiler. Ona bu konuda nasihat edildiğinde “iman sakal bırakmak veya sigarayı içmemekle değil iman kalptedir” . “Allah vücutlarınıza bakmaz bilakis kalplerinize bakar.” Der. Bu kişilere nasıl cevap vermeliyiz?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bu sözü, bir çok cahil kesim kullanır. Bu hak bir söz olup batıl amaçlanır. Çünkü bunu söyleyen kimse yaptığı günalar için kendine bir bahane oluşturuyor. Zira kalbinde olan imanla yetinip itaatleri yapmasına veya haramlardan sakınmasına ihtiyaç duymadığını iddia ediyor. Oysa bu açık bir yanılgıdır. Çünkü iman sadece kalpte olan bir husus değildir. Bilakis Ehli Sünnet ve Cemaat’ın tarif ettiği gibi iman: Dil ile söz, kalp ile tasdik ve uzuvlarlar ameldir.

İmam el Hasan el Basri Radiyallahu anhu şöyle dedi: İman temenni etmekle değildir. Bilakis kalplere yerleşen ve amellerin tasdik ettiğidir.

Günah işlemek ve ibadetleri yerine getirmemek; kalpte imanın olmadığını veya zayıf olduğunu gösterir. Yüce Allah şöyle buyurdu: “Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.” (Âli imran/130)

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının, O’na yaklaşmaya vesile arayın ve O’nun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.” (Maide/35)

“Allah’a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır” (Maide/69)

“ Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.” (Asr/1-3)

“Ey İnananlar! Allah'a itaat edin, Peygambere ve sizden buyruk sahibi olanlara itaat edin.” (Nisa/59)

“Ey iman edenler, size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah'a ve Resûlü'ne icabet edin.” (Enfal/24)

Bununla birlikte kalpte iman olmaksızın ameller yeterli değildir. Çünkü bu cehennemin en alt katında olan münafıkların sıfatıdır.

Ayrıca dil ile ikrar ve uzuvlarla eylem olmaksızın sadece kalple iman yeterli değerlidir. Çünkü bu görüş murcie mezhebinin görüşü olup batıl bir mezheptir. Bilakis mutlaka kalple iman, dil ile ikrar ve uzularla amel gereklidir. Günah işlemek, kalpte olan imanın zayıflığı ve eksikliğinin belirtisidir. Çünkü iman, ibadetlerle çoğalırken günahlarla eksilir.  (el Munteka min Fetava Şeyh Salih el Fevzan 1/19)

Tartışmacının öne sürdüğü “Fakat kalplerinize bakar” sözü, Muslim’in (2564)’de şöyle geçmektedir: “Allah sizin ne dış görünüşünüze, ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve eylemlerinize bakar."  Bu hadisle anlaşılıyor ki amaç kalbin islahıyla birlikte eylemlerin islahıda gereklidir. Her ikisi de ihmal edilmez. Müslüman, amellerini ihmal ederek haramları işleyemez. Yüce Allah hem kalplere hem de amellere bakar. Bunun sonucunda insan, hem kalbin içerdiği duygu ve niyetler hem de ortaya konulan eylemlere göre hesaba çekilir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi