Pazartesi 18 Zilhicce 1445 - 24 Haziran 2024
Türkçe

Şer’i Vird ve zikirler

Soru

Bize meşru olan zikir ve virdleri açıklar mısınız?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Şüphesiz meşru olan vird ve zikirler çoktur, Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem’den rivayet edildiğine göre uykudan uyanıldığında, sabah ve akşamda farklı zikirler bulunmaktadır:

“İhlas, Falak ve Nas surelerini okumak, insanı tüm zararlı şeylerden korur” (Tirmizi3499)

Allâh’ım! Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ibâdete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen’in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lutfettiğin nîmetleri yüce huzûrunda minnetle anar, günâhımı îtirâf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen’den başka affedecek yoktur. “Her kim, bu Seyyidü’l İstiğfârı sevâbına ve fazîletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim, sevâbına ve fazîletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur.” (Buhari 6306) 

Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem şöyle demiştir: “Kim sabah-akşam yüz defa sübhânallâhi ve bi-hamdihî (Allah’a hamd ederek O’nu noksanlıklardan tenzih ederim) derse, onun söylediklerinin bir mislini veya daha fazlasını söyleyen kimse dışında hiçbir şahıs, kıyâmet gününde onun söylediğinden daha faziletli bir zikirle gelemez.”  (Muslim 2692)

Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem şöyle dedi: (Günün her sabahında ve akşamında üç defa “O’nun ismiyle yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın adıyla. O, hakkıyla her şeyi işiten ve bilendir.” Derse ona hiçbir şey zarar vermez) Tirmizi 3388.

Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem akşamladığı zaman şöyle derdi: “Mülk, Allah’a ait olduğu halde akşamladık. Hamd Allah’adır. Allah’tan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd O’nadır. Ve bu günde olan ve bugünden sonraki hayrı ister, bugünün şerrinden ve bugünden sonraki şerden de Sana sığınırım. Rabbim! Tembellikten ve ihtiyarlığın kötülüğünden sana sığınırım. Rabbim! Cehennemdeki ve kabirdeki azaptan Sana sığınırım. Sabahladığı takdirde Mülk, Allah’a ait olduğu halde sabahladık ve hamd Allah’adır…. Der. “(Muslim 4900)

Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem, sahabelere sabah uyandıklarında şöyle demelerini öğretirdi: “Allah’ım senin yardımınla sabahlar ve yine Senin yardımınla akşamlarız. Senin yardımınla yaşar ve yine Senin yardımınla ölürüz. Ve dönüş sanadır.

Akşamladıklarında ise: “Allah’ım senin yardımınla akşamlar ve yine Senin yardımınla sabahlarız. Senin yardımınla yaşar ve yine Senin yardımınla ölürüz. Ve dönüş sanadır” Tirmizi 3391

“Gizliyi ve aşikarı bilen, göklerin ve yerin yaratıcısı Allah’ım! Herşeyin rabbi ve sahibi! Senden başka hak ilah olmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden sana sığınırım. Şeytan ve şirkinin şerrinden nefsime kötülük etmekten veya onu (kötülüğü) bir Müslümana götürmekten Sana sığınırım” “sabahladığında, akşamladığında ve yatağına girdiğinle bunları söyle” Tirmizi 3392

Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem akşamladığında veya sabahladığında şu duaları hiç bırakmazdı: Allah’ım! Dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah’ım! Dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında Senden af ve afiyet dilerim. Allah’ım! Kusurlarımı gizle ve korkularımdan emin kıl. Allah’ım! Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden koru. Yere batırılarak ayağımın altından helak edilmekten azametine sığınırım.” Ebu Davud 5074

“Her sabah ve her akşam üç defa: “ Allah’ım! Küfürden ve fakirlikten Sana sığınırım. Kabir azabından Sana sığınırım. Senden başka hak ilah yoktur.” Ebu Davud 5090

Sabahları: “Yarattıklarının sayısınca, kendisinin razı olacağı kadar, arşın ağırlığı ve kelimelerinin çokluğunca hamdederek Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim” Muslim/4905

Daha detaylı bilgi için 3064 nolu sorunun cevabına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid