Çarşamba 11 Muharrem 1446 - 17 Temmuz 2024
Türkçe

Herhangi Bir Peygamberi Sövmek Küfürdür

Soru

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in aleyhine yayınlanan olumsuzluklara karşı, bir Müslüman tepki olarak Hristiyanları kızdırmak için İsa Aleyhisselam’a uygunsuz söz söylerse hükmü nedir? Nasıl tövbe eder? Keffareti var mıdır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Müslümanın akidesi, sadece tüm peygamberlere imanı gerektirmez bilakis onlara saygıyı ve onlara layık şekilde yüceltmeyi de gerektirir. Çünkü Onlar insanların en hayırlıları, Allah’ın seçkin kulları, yeryüzünün karanlığını aydınlatan hidayet meşaleleridir. Bunlarla insanlar kurtuluşa erer ve kalpleri huzur ve mutluluk bulur.

Bu nedenle alimler peygamberlere sövmenin veya alay etmenin haram olduğuna dair icma etmişlerdir. Bu konuda olumsuz söyleyen kimsen İslam dininden çıkar. Aynı şekilde Muhammed sallallahu aleyhi vesellem’de söven kimse kafir olur. Müslüman bir kimse tüm peygamberlere inanır ve onlar arasında bir ayrım gözetmez. Yüce Allah şöyle dedi: “De ki: “Allah’a, bize indirilene (Kur’an’a), İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a ve Yakuboğullarına indirilene, Mûsâ’ya, İsa’ya ve peygamberlere Rablerinden verilene inandık. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz O’na teslim olanlarız.” (âli İmran 84)

Yüce Allah peygamberimize saygılı olmamızı emrettiği gibi tüm peygamberlere de saygılı olmamızı emretmiştir. Yüce Allah şöyle dedi: “Kuşkusuz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Ey insanlar, siz de Allah'a ve Peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, O'na saygı gösteresiniz ve O'nu sabah akşam tesbih edesiniz.” (Fetih 8-9)

Alimlerin herhangi bir peygamberi küçümseyen veya olumsuz söyleyen hakkındaki sözleri:

İbn Necim el Hanefi Rahimehullah şöyle dedi:

“Peygamberi bir şeyle ayıplayan kimse kafir olur” (el Bahr el Raik 5/130)

El Kadi İyaz Rahimehullah şöyle dedi: Her kim Peygamerimizi (sallallah aleyhi vesellem) veya her hangi bir peygamberi aşağılar, alay eder, eziyet eder, öldürür veya onunla savaşırsa icma ile kafirdir. (el Şifa bi Tarif Huku el Mustafa 2/284)

El Derdir el Maliki: İcmayla peygamberliği bilinen bir peygamberi direk söver veya dolaylı bir şekilde söverse kafir olur. (Haşiye el Dasuki ala Şerhil Kebir 4/309)

El Şerbini Rahimehullah şöyle dedi:

Her kim bir peygamberi yalanlar veya söver veya küçümserse kafir olur. (Muğni el Muhtac 5/429)

Şeyhulislam İbn Teymiye Rahimehullah şöyle dedi: Peygamberlerin özelliklerinden biri de: Her kim bir peygamberi söverse icmayla mürted olarak öldürülür. Nasıl ki peygamberi veya getirdiği risaleyi inkar eder kafir oluyorsa buda aynıdır. Zira iman, ancak Allah’a Meleklerine, Kitaplarına ve Peygamberlerine inanarak kemale erer. (el Safediye 1/262)

Her kim böyle bir günaha girerse bir an önce tövbe etmesi ve Kelime-i Şehadeti getirerek tekrar İslam’a girmesi gerekir. Allah tarafından gönderilen tüm peygamberlere iman etmesi ve yüceltmesi gerekir. Biz Müslümanlar olarak tüm peygamberleri her türlü saygısızlığıa karşı savunmalıyız. Peygamberimizi savunmak ancak diğer peygamberleri savunmakla mümkün olabilir. Tüm peygamberlikler birbiriyle ilişkili olduğunu açıklamak gerekir. Nitekim Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle demiştir:

Benimle diğer Nebilerin misâli bîr ev inşa ederek onu tamamlayan ve mükemmelleştiren yalnız bir kerpiç yeri müstesna bırakan adamın misâli gibidir ki : İnsanlar o ev'e girmeye ve ona şaşmaya başlarlar. Ama şu kerpicin yeri boş olmasa derler. Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurmuşlar ki : İşte o kerpicin yeri benim.  Nebilerin sonuncusu olarak ben geldim .” (Buhari 3535, Muslim 2287) 

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi