Perşembe 7 Zilhicce 1445 - 13 Haziran 2024
Türkçe

Terâvih namazı bid'at değildir ve bu namazın belirli bir rekât sayısı da yoktur

Soru

Mübârek Ramazan ayı münasebetiyle insanlar Terâvih namazıyla meşgul olmaktadırlar. Benim sorum şu şekildedir: Bazı kimseler, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetine uyarak Terâvih namazını, yatsı namazından hemen sonra olmak üzere on bir rekât kılmaktadırlar. Bazı kimseler de on rekâtı yatsı namazından sonra, son bir rekâtı tek kılmak sûretiyle on bir rekatı da sabah namazından önce olmak üzere yirmi bir rekât kılmaktadırlar.
Bu şekilde kılınan Terâvih namazının İslâm'daki hükmü nedir?
Bilindiği üzere bazı kimseler sabah namazından önce kılınan kıyam (teheccüd) namazının da bid'at olduğunu iddiâ etmektedirler.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Terâvih namazı, müslümanların icmâıyla sünnettir. Nitekim İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- "el-Mecmû'" adlı kitabında böyle zikretmiştir.

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- Terâvih namazını teşvik etmiştir.

Nitekim bunu teşvik eden sözlerinden birisi şudur:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. [ رواه البخاري ومسلم ]

"Kim, vâdettiği sevâba inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan gecelerini namaz kılarak geçirirse, geçmiş (küçük) günahları bağışlanır." (Buhârî, hadis no: 37. Müslim, hadis no: 760)

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in kılınmasını teşvik etmesine ve müslümanların müstehap olduğunda icmâ etmesine rağmen Terâvih namazı nasıl bid'at olabilir?!

Terâvih namazının bid'at olduğunu söyleyen kimse, herhalde bu namazı mescitte toplu halde (cemaatle) kılmanın bid'at olduğunu kastetmiştir.

Onun bu sözü de doğru değildir.Zirâ Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-, birkaç gece ashâbına Terâvih namazını kıldırmış, daha sonra müslümanların üzerine farz kılınmasından endişe ettiği için cemaatle kılmayı bırakmıştır. Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- vefat ettikten ve vahiy kesildikten sonra bu endişe tamamen ortadan kalkmıştır. Çünkü Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- vefat ettikten sonra Terâvih namazının farz kılınması mümkün değildir. Bunun içindir ki Ömer b. Hattab -Allah ondan râzı olsun- müslümanları Terâvih namazında biraraya getirmiştir.

Bu konuda (21740) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz.

Terâvih namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar, fecrin doğuşuna kadar sürer.

Bu konuda (37768) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz.

Terâvih namazı için belirli bir rekât sayısı yoktur. Aksine az kılınabileceği gibi çok da kılınabilir. Yukarıda soruyu soranın zikrettiği her iki şekilde de Terâvih namazı kılınabilir. Bu ise, her mescidin cemaatinin kendilerine en uygun olan rekât sayısını tercih etmesiyle mümkün olur.

Fakat bu konuda en fazîletli olan; Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'den sâbit olan ile yetinmektir ki o da, ister Ramazan'da olsun, ister Ramazan dışındaki günlerde olsun, gece namazının -Terâvih namazı da bundandır- on bir rekâttan fazla olmamasıdır.

Nitekim değerli âlim Muhammed b.Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- Terâvih namazının rekât sayısını zikrettikten sonra şöyle demiştir:

"Bu konudaki hüküm geniştir. Bundan dolayı Terâvih namazını on bir veya yirmi üç rekât kılan kimse, bu fiilinden dolayı kınanamaz. Aksine Allah'a hamd olsun bu konudaki hüküm geniştir." (İbn-i Useymîn'in Fetvâları, c: 1, s: 407)

Bu konuda (9036) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi