Çarşamba 11 Şaban 1445 - 21 Şubat 2024
Türkçe

BİRDEN FAZLA UMRE YAPMAK CÂİZ MİDİR? İKİ UMRENİN ARASINDA NE KADAR SÜRE OLMALIDIR?

Soru

Bizler, Şaban ayının sonunda ve Ramazan ayının başında -Allah'ın izniyle- umre edâ etmek için seyahate çıkacağız.
Sorum şudur: Birden fazla umre yapmamız, yani umreyi bitirdikten sonra bir süre bekleyip ardından tekrar ihrama girip umre yapmamız mümkün müdür? İki umre arasında ne kadar süre beklemek gerekir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, Allah Teâlâ'yadır.

Birden fazla umre yaPmakta bir sakınca yoktur.

Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bir umreden diğer bir umreye kadar olan süre içerisinde tekrar umre yapmaya teşvik etmiş ve iki umre arasını herhangi bir süre ile sınırlandırmamıştır.

İbn-i Kudâme -Allah ona rahmet etsin- 'el-Muğnî' adlı eserinde şöyle demiştir:

"Aynı yıl içerisinde birden fazla umre yapmakta bir sakınca yoktur. Ali b. Ebî Tâlib, Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Abbas, Enes b. Mâlik, Âişe, Atâ, Tavus, İkrime ve Şâfiî'den böyle rivâyet olunmuştur. Çünkü Âişe -Allah ondan râzı olsun-, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in emriyle bir ay içerisinde iki defa umre yapmıştır.

Ayrıca Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

اَلْـعُمْرَةُ إِلَى الْـعُمْرَةِ كَفاَّرَةٌ لِـمَـا بَيْنَهُمـاَ، وَالـْحَجُّ الْـمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌإِلا الْـجَنَّةُ. [ رواه البخاري ومسلم ]

"İki umre arasında yapılan (küçük) günahlara, bu iki umre keffâret olur (günahları siler). Kabul olunan haccın karşılığı, ancak cennetir."(Buhârî; hadis no: 1773. Müslim; hadis no: 1349)

Değerli âlim Abdulaiz b. Baz'a -Allah ona rahmet etsin-:

"Mükâfatının büyük olması nedeniyle sevabına nâil olmak için Ramazan ayında birden fazla umre yapmak, câiz midir? Diye sorulunca, o şöyle cevap vermiştir:

"Üç veya dört defa umre yapmakta bir sakınca yoktur.Nitekim Âişe -Allah ondan râzı olsun-, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in zamanında Vedâ haccında yirmi günden daha az bir süre içerisinde iki defa umre yapmıştır." (Mecmû'u'l-Fetâvâ; c: 17, s: 432).

İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi'ne:

"Ben, Mekke'ye 100 km. uzaklıkta bir köyde oturuyorum. Her yıl Mübârek Ramazan ayında umre yapmak üzere Mekke'ye gidiyorum. Cuma ve ikindi namazlarını Mescid-i Haram'da kıldıktan sonra köyüme geri dönüyorum. Ben, bazı kardeşlerle bu konuda tartıştım. Bana: 'Mübârek Ramazan ayında her hafta umre yapmak câiz değildir', dediler." Diye sorulunca, komite şöyle cevap vermiştir:

"Durum, zikrettiğiniz gibi ise, bu câizdir. Çünkü iki umre arasında belirli bir sürenin olması gerektiğine dâir herhangi bir delil yoktur." (İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları; c: 11, s: 337).

Bazı âlimler, iki umre arasındaki sürenin tayini konusunda, ikinci umrede saçın traş edebilecek kadar uzamış olması gerekir, demişlerdir. Bu da yaklaşık olarak bir hafta veya on günlük sürede olur.

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"İmam Ahmed şöyle demiştir: Başı, saçları yeniden çıkıp siyahlaşmadıkça tekrar umre yapmaz.

Buna göre, günümüzde halkın, özellikle de Ramazan ayında gündüz bir umre, gece de bir umre olmak üzere hergün yapmış oldukları birden fazla umrenin, ilk müslümanların yapmış olduklarından farklıdır." (Muhammed b. Salih el-Useymîn;"eş-Şehu'l-Mumti'"; c: 26, s: 45).

İbn-i Kudâme -Allah ona rahmet etsin- 'el-Muğnî' adlı eserinde şöyle demiştir:

"Ali -Allah ondan râzı olsun- şöyle demiştir: 'Umre, her ay bir defadır.'

Enes -Allah ondan râzı olsun- şöyle demiştir: 'Başında saçları yeniden çıktığı zaman çıkar, umre yapar.' Bu ikisini de İmam Şâfiî 'Müsnedi'nde rivâyet etmiştir.

İkrime şöyle demiştir: 'Ustura saçını traş edecek kadar uzamışsa, umre yapar.'

Atâ şöyle demiştir: 'Dilerse her ay iki defa umre yapar.'

İmam Ahmed şöyle demiştir: 'Umre yaptığı takdirde ya başını kökünden kazıtmak ya da kısaltmak sûretiyle traş olmalıdır. On gün sonra başı kazıtmak sûretiyle traş etmek ise, mümkündür.'

Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir

"İmam Ahmed, Mekke veya başka bir yerden ihrama girerek çokça umre yapmanın müstehap olmadığını belirtmiştir.Aksine iki umre arasında baştaki saçları traş edebilecek kadar bir süre olmalıdır." (Mecmû'u'l-Fetâvâ; c: 26, s: 45).

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi