Perşembe 12 Muharrem 1446 - 18 Temmuz 2024
Türkçe

EVDE KÖPEK BARINDIRMANIN/BESLEMENİN, KÖPEĞE DOKUNMANIN VE ONU ÖPMENİN HÜKMÜ

Soru

Evde köpek barındırmak, necâsettendir.Fakat bir müslüman, bekçilik yapması için evde köpek barındırır ve köpeği evin dışında, konutların bulunduğu sitenin girişinde başka bir yere bırakırsa, bunun hükmü nedir?
Köpeğe dokunursa, kendisini nasıl temizlenmesi gerekir?
Kendisini temizleyebilmesi için toprak veya çamur bulamazsa, hükmü nedir?
Kendisini temizleyebilmesi için toprak veya çamurun yerine geçen başka temizleyici madde var mıdır?
Bazı zamanlar, (evinde köpek barındıran/besleyen) bu kimse yürüyüş veya koşu için yanına köpeğini almakta, onun sırtını sıvazlamakta ve onu öpmektedir...

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Temiz İslâm şeriatı, evde köpek barındırmayı haram kılmış ve buna aykırı hareket eden kimsenin sevaplarından her gün için bir veya iki kîrât

Kîrât: Cenâze namazına ve cenâzeyi defnetme işine iştirak etme hakkında rivâyet olunan hadiste geçtiği üzere, Uhud dağı büyüklüğünde sevap anlamındadır.

eksiltmekle cezâlandırmıştır. Ancak avda kullanmak, koyun ve sığır sürüsünü koruması, bağ, bahçe ve tarla bekçiliği yapması için köpek barındıran/besleyen kimseler bu cezânın dışında tutulmuştur.

Nitekim Ebu Hureyre'den -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ [ متفق عليه ]

"Kim, sürü (çoban) köpeği, av köpeği veya tarladaki ürünü koruyanköpek dışında bir köpek edinirse, her gün için onun sevabından bir kîrât eksiltilir." (Müslim; hadis no:1575)

Yine, Abdullah b. Ömer'den -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ [ متفق عليه ]

"Kim, sürü (çoban) köpeği veya av köpeği bir köpek edinirse, her gün için onun amelinin sevabındaniki kîrât eksiltilir." (Buhârî; hadis no:5163. Müslim; hadis no:1574)

Evlere bekçilik yapması için köpek barındırmak câzi midir?

İmam Nevevî -Allah ondan râzı olsun- bu konda şöyle demiştir:

"Âlimler, evleri ve yolları korumak gibi, yukarıda zikredilen üç hususun dışında evde köpek barındırmanın/beslemenin hükmü hakkında görüş ayrılığına düşmüşlerdir.Bu konuda tercih edilen görüş, hadiste belirtilen ihtiyaç sözkonusu olduğu için, evleri ve yolları korumak da yukarıda zikredilen üç hususa kıyas edilir." (Sahih-i Müslim Şerhi; c:10, s:236)

Değerli âlim Muhammed b. Sâlih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- de bu konuda şöyle demiştir:

"Buna göre, bir kimsenin, şehrin ortasında olan evine bekçilik yapması içinköpek bulundurmasına gerek yoktur.Bu gibi durumda köpek bulundurmak, haramdır, câiz değildir. Köpeği bulunduranın sevabından hergün bir veya iki kât eksiltilir.O kimsenin, evindeki bu köpeği kovması ve onu evinde bulundurmaması gerekir.Fakat bu ev, tarla ve çöl gibi ıssız bir yerde ve çevresinde de hiç kimse yok ise, bu takdirde bu kimsenin evine ve evde bulunanlara bekçilik yapması için evinde köpek bulundurması câizdir.Köpeğin ev halkına bekçilik yapması ve onları koruması, sürüleri ve tarlayı korumasından daha önce gelir." (Mecmû'u Fetâvâ İbn-i Useymîn; c: 4, s: 246)

Yukarıda: "her gün için onun sevabından bir kîrât eksiltilir" ile "her gün için onun sevabından iki kîrât eksiltilir", bu iki hadiste geçen:"Bir kîrât" ile "iki kîrât" lafızlarının arasını bulma konusunda âlimler farklı görüşler ileri sürmüşlerdir.

Hâfız el-Aynî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"1. İki kîrât,köpeklerden iki sınıfa âit olabilir.Dolayısıyla köpeklerden birisi diğerinden daha fazla eziyet edebilir.

2. Denilmiştir ki: Şehir ve köylerde köpek barındıranların sevaplarından iki kîrât eksiltilir. Bâdiyelerde (çöl ve arazilerde) köpek barındıranlardan bir kîrât eksiltilir.

3. Denilmiştir ki: Bir ve iki kîrât iki farklı zamanda olmuştur.Önce bir kîrâtı zikretmiş, sonra da cezânın şiddetini artırıp iki kîrât olarak zikretmiştir." (Umdetu'l-Kârî; c:12, s:158)

İkincisi:

Soru soranın:"Evde köpek barındırmak, necâsettendir" demesine gelince, bu söz, her zaman için doğru değildir. Öyle ki necâset (pislik), köpeğin zâtında değildir. Aksine köpek bir kaptan su içerken necâset, onun salyasında olur.Dolayısıyla kim bir köpeğe dokunursa veya köpek kendisine dokunursa, kendisini toprak veya su ile temizlemesi gerekmez. Eğer köpek bir kaptan su içerse, -tekrar o kabı kullanmak istiyorsa- bu kimsenin o suyu dökmesi ve kabı yedi defa su ile yıkaması, sekizincisinde de toprak ile ovalaması gerekir.O kimse, bu kabı köpeğe tahsis ederse, onu yıkamasına gerek yoktur.

Nitekim Ebu Hureyre'den -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ [ رواه مسلم ]

"Birinizin kabından köpek içtiği zaman, onu yedi defa yıkaması, -ki (bu yedi defa yıkamanın) ilki toprakla birlikte olsun-, o kabın temiz olmasıdır." (Müslim, hadis no:279)

Başka bir rivâyette Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِناءِ، فَاغْسِلُوهُ سَبْعاً، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ [ رواه مسلم ]

"Köpek, bir kabı diliyle yaladığı zaman, onu yedi defa yıkayın ve sekizincisinde onu toprakla ovun."(Müslim, hadis no:280)

Şeyhul-İslâm İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Köpeğe gelince, âlimler onun hakkında üç farklı görüşe ayrılmışlardır:

Birincisi: Köpek, kendisi temiz olduğu gibi salyası da temizdir.Bu, Mâlikî Mezhebi'nin görüşüdür.

İkincisi:Köpek kendisi necis (pis) olduğu gibi, kılları bile necistir.Bu, Şâfiî Mezhebi'nin görüşüdür. Ayrıca İmam Ahmed'in iki görüşünden birisi de bu yöndedir.

Üçüncüsü: Köpeğin kılları temizdir, fakat salyası necistir. Bu, Hanefî Mezhebi'nin görüşüdür. Ayrıca İmam Ahmed'in diğer bir görüşü de bu yöndedir.

Bu üç görüş, âlimlerin görüşlerinden en doğru olanlarıdır. Köpeğin kıllarının ıslaklığı, elbiseye veya vücuda bulaşırsa, necis olmaz." (Mecmû'ul-Fetâvâ, c: 21, s: 530)

Şeyhul-İslâm İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin- başka bir yerde bu konuda şöyle demiştir:

"Çünkü eşyada aslolan, temiz oluşudur. Delilsiz olarak bir şeyin necis ve haram kılmak, câiz değildir.

Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُّرِرْتُم إِلَيْهِ [ سورة الأنعام من الآية :119 ]

“Şüphesiz ki O (Allah), çaresiz yemek zorunda kaldığınız dışında, haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır.”(En'âm Sûresi:119)

Yine, Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُم حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَّقُونَ [ سورة التوبة: ١١٥]

“Allah bir topluluğu doğru yola ilettikten sonra, nelerden sakınacaklarını onlara onlara açıklamadıkça onları saptıracak değildir.Şüphesiz ki Allah, her şeyi hakkıyla bilendir." (Tevbe Sûresi:115)

Böyle olduğuna göre, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- de bu konuda böyle buyurmuştur:

طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ [ رواه مسلم ]

"Birinizin kabından köpek içtiği zaman, onu yedi defa yıkaması, -ki (bu yedi defa yıkamanın) ilki toprakla birlikte olsun-, o kabın temiz olmasıdır." (Müslim)

Başka bir hadiste şöyle buyurmuştur:

إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِناءِ، فَاغْسِلُوهُ سَبْعاً، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ [ رواه مسلم ]

"Köpek, bir kabı diliyle yaladığı zaman, onu yedi defa yıkayın ve sekizincisinde onu toprakla ovun."(Müslim)

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hadislerinin hepsinde köpeğin:"diliyle yalaması"ndan başka bir uzvunu zikretmemiştir.Bu sebeple köpeğin başka uzvunun necis sayılması, salyası kıyas edilmiştir.

Yine, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- sadece av, sürü, bahçe ve tarladaki ürünü koruması için köpek edinmeye izin vermiştir.Bu amaçla, (tarla ve çiftliğinde) katır, eşek ve buna benzer hayvan besleyen ve barındıran kimsenin bunların rutubeti kendisine nasıl bulaşabiliyorsa, yanındaköpek bulunduran kimsenin köpeğinin kıllarının rutubetinin kendisine bulaşması kaçınılmazdır.Bu sebeple köpeğin kıllarının necis olduğunu söylemek, bu durum, ümmetin üzerinden kaldırılan zorluk ve meşakkattir." (Mecmû'ul-Fetâvâ, c: 21, s: 617-619)

Eğer köpeğe dokunduğunda eline bir ıslaklık ve rutubet gelirse veya köpeğin üzerinde bir ıslaklık ve rutubet olursa, elini -birisi toprakla olmak üzere- yedi defa yıkaması daha ihtiyatlıdır.

Değerli âlim Muhammed b. Sâlih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:

"... Bu köpeğe dokunmaya gelince, eğer ona dokunduğunda eline rutubet gelmemiş ise, bu takdirde eli necis olmaz. Yok eğer köpeğe dokunduğunda eline rutubeti gelirse, bu durum, birçok âlimin görüşüne göre, elin necis olmasını ve -birisi toprakla olmak üzere- onun yedi defa yıkanmasını gerektirir."("Mecmû'u Fetâvâ İbn-i Useymîn"; c: 11, s: 246)

Üçüncüsü:

Köpeğin necâsetinin nasıl temizlenmesi gerektiğine gelince, 41090ve 46314 nolu soruların cevaplarında bunun açıklaması geçmişti.

Dolayısıyla köpeğin necâseti, -birisi toprakla olmak üzere- yedi defa yıkanması gerekir.Toprağın bulunması halinde de toprağın kullanılması gerekir. Toprağın bulunması halinde topraktan başka bir şeyin kullanılması, geçerli sayılmaz.Fakat toprak bulamazsa, sabun gibi deterjan türünden bir şeyi kullanmasında bir sakınca yoktur.

Dördüncüsü:

Soruyu soran kimsenin, köpekleri öpmesi konusuna gelince, bu, birçok hastalığa sebep olmaktadır. Köpekleri öpmek veya yıkayıp temizlemeden önce onların kaplarından su içmek sûretiyle, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in emrine aykırı hareket etmenin sonucunda insana bulaşan hastalıklar pek çoktur.

Bu hastalıklardan birisi, bakteriyel bir hastalık olan Pasturella (Pastörella) (akciğer) hastalığıdır.Bu hastalık, insan ve hayvanlarda doğal olarak yüksek solunum sistemlerinde, mikrobun özel koşullar altında vücuda akın etmesi sonucunda hastalığa sebep olur.

Yine, bunlardan birisi, insan ve hayvanların barsaklarına bulaşanparazitlerdir. Bu parazitler, insan ve hayvanlarda en çok karaciğer, akciğer, karın boşluğu ve vücûdun diğer bölgelerine bulaşır.

Bu hastalık, tenya (şerit) diye bilinen barsak kurtlarının oluşmasına sebep olur. Bu küçük kurtların (parazitlerin) uzunluğu, 2-9 milimetre arasında olup üç parçadan, baş ve boyundan meydana gelir ki başta, dört tane emici vardır.

İnce barsaklarda bulunan yetişkin kurtlar (parazitler), köpek, kedi, yılan ve kurtlarda yaşarlar.Bu hastalık, köpek besleme ve yetiştirme düşkünü olan insanda onu öpmek veya onun kabından su içmek sûretiyle kendisine geçer.

Bu konuda Dr. İsmail Ubeyd es-Sinâfî'nin: "İnsana Bulaşan Evcil Hayvan Hastalıkları" adlı kitabına bakınız.

Özet olarak diyebiliriz ki:

Avda kullanma veya sürüye, bahçe ve tarladaki ürüne bekçilik yapması dışında köpek barındırmak/beslemek/yetişirmek câiz değildir.Fakat evin şehrin dışında olması ve başka bir yolun bulunmaması halinde (çöl gibi yerlerdeki) evlerde bekçilik yapması için köpek barındırmak/beslemek/yetiştirmek câizdir.

Müslümanın, kâfirleri taklit ederek yanında köpeklerle koşması kendisine yaraşmaz. Köpeğin ağzına el sürmek ve onu öpmek, birçok hastalıkların bulaşmasına sebeptir.

İnsanların, hem dînini, hem de dünyasını düzeltmek için gelen bu mükemmel, temiz dîni bize gönderen Allah Teâlâ'ya hamdolsun.Fakat insanların çoğu, bunu bilemezler.

Yine de en iyisini Allah Teâlâ bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi