106468: آیا می‌تواند روزه‌ی شش روز از شوال را در روزهای دوشنبه و پنجشنبه انجام دهد؟


آیا این صحیح است که روزه‌ی شش روز از شوال را در روزهای دوشنبه و پنجشنبه به جای آورم تا ثواب روزه‌ی دوشنبه و پنجشنبه را نیز به دست بیاورم؟

تم النشر بتاريخ: 2017-07-03

پاسخ:

بله؛ این کار اشکالی ندارد و برایت هم ثواب شش روز شوال و هم ثواب دوشنبه و پنجشنبه نوشته خواهد شد.

شیخ محمد بن عثیمین ـ رحمه الله ـ می‌گوید:

«اگر اتفاق افتد که روزه‌ی این روزهای ششگانه در روز دوشنبه و پنجشنبه واقع شود، با نیت روزه‌ی شش روز [شوال] و نیت روزه‌ی دوشنبه و پنجشنبه پاداش هر دو را به دست می‌آورد، زیرا پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ می‌فرماید: «همانا کارها به نیت‌ها بستگی دارد و هر کس آنچه را نیت کرده خواهد داشت».

شیخ محمد بن صالح العثیمین (فتاوی إسلامية: ۲/ ۱۵۴)
أضف تعليقا