چهارشنبه 20 ذوالحجه 1440 - 21 اوت 2019
فارسی

پاسخ‌های جدید

292268

17-08-2019

ملحد می‌گوید: اگر الله یک «شیء» است بنابراین باید مخلوق یا زوج باشد

17-08-2019

227726

14-08-2019

در حالی که کفارهٔ قسم بر عهده‌اش بوده از دنیا رفته است

14-08-2019

299437

05-08-2019

نماز عید فطر و عید قربان چه اجری دارد؟

05-08-2019

106483

04-08-2019

روزهٔ روز عرفه به نیت قضای روزهٔ یک روز از رمضان

04-08-2019

36518

03-08-2019

به زبان آوردن نیت به هنگام ذبح قربانی

03-08-2019

26991

02-08-2019

دعا در نماز عید

02-08-2019

160166

01-08-2019

حکمت از نام بردن «لیال عشر» (شب‌های ده‌گانه) به جای روزهای ده‌گانه

01-08-2019

3967

19-07-2019

چگونگی تقسیم قربانی برای خوردن و صدقه

19-07-2019

305015

17-07-2019

لباس احرام چگونه است و «کعب» پا کجاست؟

17-07-2019

256227

14-07-2019

ادلهٔ مشروعیت قربانی و آیا این ادله نشان‌گر وجوب است یا استحباب؟

14-07-2019

143261

11-07-2019

آیا اجازه دارد برای نماز فرض یا نفل طواف را قطع کند؟

11-07-2019

279568

09-07-2019

به عنوان مفرده حج کرده اما برای قدوم طواف به جای آورده و به نیت عمره سعی را به جای آورده است

09-07-2019

287180

07-07-2019

معنای اول بودن در این سخن پروردگار متعال که: «اولین کس که مسلمان شد» و «اولین مومنان»

07-07-2019

133076

04-07-2019

آیا غذا دادن به کودکان به عنوان کفاره درست است؟

04-07-2019

296855

01-07-2019

حکم ناسزا گفتن یا لعنت فرستادن به اوضاع و شرایط

01-07-2019

ارسال ملاحظات