دوشنبه 6 شوال 1445 - 15 آوریل 2024
فارسی

26860

07-03-2022

روزه گرفتن یوم الشک به نیت قضای روزهٔ فوت شده رمضان قبل

07-03-2022

7051

22-04-2019

جمع شدن برای غذا و سرودخوانی در آخرین روز شعبان

22-04-2019

155483

08-04-2019

آیا این درست است که روزه‌های نافلهٔ پیامبر صلی الله علیه وسلم جمع می‌شد و همه را در شعبان قضا می‌کردند؟

08-04-2019

202017

18-03-2019

حدیث «خداوندا برای ما در رجب و شعبان برکت ده و ما را به رمضان برسان» ضعیف است

18-03-2019

13726

28-04-2018

نهی از روزه گرفتن نیمهٔ دوم شعبان

28-04-2018

154850

26-04-2018

بدعت جشن‌های نیمهٔ شعبان

26-04-2018

13729

16-04-2018

آیا روزهٔ همهٔ ماه شعبان سنت است؟

16-04-2018

49678

04-05-2017

آیا الله ـ سبحانه و تعالی ـ‌ در شب نیمه‌ی شعبان به آسمان دنیا نزول می‌فرماید؟

04-05-2017

49675

01-05-2017

آیا روز نیمه‌ی شعبان را روزه بگیرد، با وجود آنکه حدیث آن ضعیف است؟

01-05-2017

13711

04-06-2016

روزه‌ی یوم الشک

04-06-2016

49884

30-05-2016

قضای رمضان در نیمه‌ی دوم ماه شعبان اشکالی ندارد

30-05-2016

8907

29-05-2016

عبادت خاصی برای شب نیمه‌ی شعبان وجود ندارد

29-05-2016