پنجشنبه 7 ذوالحجه 1445 - 13 ژوئن 2024
فارسی

309429

17-01-2024

قاعدهٔ «آنچه رخ داده به نزدیک‌ترین زمانش نسبت داده می‌شود» و اینکه آیا این قاعده بر کسی صدق می‌کند که غسل کرده سپس متوجه چسبی شده که مانع از رسیدن آب می‌شود؟

17-01-2024

21074

06-09-2023

روش تیمم

06-09-2023

110808

18-10-2022

حکم لمس جلد مُصحَف (قرآن) بدون وضو

18-10-2022

180824

14-01-2022

حکم آبی که در اثنای استنجا بر روی لباس می‌ریزد

14-01-2022

244009

20-10-2021

از مشکل خروج گاز رنج می‌برد و مدتی نماز را به این سبب ترک کرده و خواهان درمان است

20-10-2021

295203

10-09-2021

آن‌که بسیار شک می‌کند به شکش توجه نمی‌کند

10-09-2021

166106

23-08-2021

تفاوت منی و مذی از نظر اوصاف

23-08-2021

299091

25-01-2020

معلولی که دچار ادرار غیر ارادی است چگونه وضو بگیرد و نماز بخواند و آیا می‌تواند در صورت جنابت تیمم کند؟

25-01-2020

2458

09-10-2019

تفاوت میان منی و مذی

09-10-2019