جمعه 8 ذوالحجه 1445 - 14 ژوئن 2024
فارسی

اشتباهاتی که برخی از حجاج و معتمرین مرتکب می‌شوند

47357

13-08-2018

حکم عبور از میقات بدون احرام

13-08-2018

36823

21-08-2017

اشتباهات ِ طواف وداع

21-08-2017

34420

12-09-2016

اشتباهاتی که هنگام رمی جمرات رخ می‌دهد

12-09-2016

34644

07-09-2016

اشتباهاتی که هنگام طواف رخ می‌دهد

07-09-2016

36847

06-09-2016

اشتباهاتی که هنگام تراشیدن یا کوتاه کردن مو در حج و عمره رخ می‌دهد

06-09-2016

34869

05-09-2016

اشتباهاتی که هنگام ورود به حرم رخ می‌ٔدهد

05-09-2016

36883

05-09-2016

اشتباهاتی که در راه رفتن به مزدلفه و در مزدلفه رخ می‌دهد

05-09-2016

34293

28-08-2016

اشتباهاتی که هنگام رفتن به عرفه یا در عرفه رخ می‌دهد

28-08-2016