یکشنبه 11 ذوالقعده 1445 - 19 مه 2024
فارسی

هدی و قربانی و احکام فدیه

20800

16-07-2021

در قربانی شرط است که یک مسلمان و به نیت قربانی آن را ذبح کند

16-07-2021

45767

12-07-2021

در قربانی شتر بهتر است، سپس گاو، سپس گوسفند، سپس اشتراک در قربانی

12-07-2021

45544

10-07-2021

یک قربانی برای همهٔ اهل خانه کافی است

10-07-2021

36518

03-08-2019

به زبان آوردن نیت به هنگام ذبح قربانی

03-08-2019

3967

19-07-2019

چگونگی تقسیم قربانی برای خوردن و صدقه

19-07-2019

36532

29-08-2017

خوردن و توزیع گوشت قربانی

29-08-2017

36733

27-08-2017

در هنگام ذبح قربانی چه بگوید؟

27-08-2017

33743

22-08-2017

خانواده‌ی شخص قربانی کننده می‌تواند مو و ناخن خود را در دهه‌ی ذی الحجه کوتاه کنند

22-08-2017

36376

15-09-2016

آیا می‌توان گوشت قربانی را به غیر مسلمانان داد؟

15-09-2016

36387

12-09-2016

یک قربانی را می‌توان برای چند نفر انجام داد؟

12-09-2016

36651

09-09-2016

وقت ذبح قربانی

09-09-2016

70290

30-08-2016

کسی که قصد قربانی دارد از چه کارهایی باید خودداری کند؟

30-08-2016