شنبه 16 ذوالحجه 1445 - 22 ژوئن 2024
فارسی

ایمان به قضا و قدر