شنبه 17 صفر 1443 - 25 سپتامبر 2021
فارسی

قضا و کفاره‌ی روزه

4082

15-05-2021

آیا اول قضای رمضانش را به جای بیاورد یا روزهٔ شش روز شوال را؟

15-05-2021

7426

03-04-2021

روزه نگرفته سپس از روی شرم قضایش را بجا نیاورده است

03-04-2021

7449

01-04-2021

کسی که روزه را عمدا ترک کرده باید چکار کند؟

01-04-2021

11185

30-03-2021

قضای روزه‌هایش را بجا نیاورده است

30-03-2021

40389

01-06-2020

در صورتی که روزهای باقی مانده‌ی شوال کافی نباشد، آیا می‌تواند شش روز شوال را پیش از قضای رمضان روزه بگیرد؟

01-06-2020

26212

13-04-2020

کسی که نمی‌داند چند روز قضای رمضان دارد

13-04-2020

21710

05-04-2020

به تاخیر انداختن قضای روزهٔ رمضان

05-04-2020

50692

17-06-2019

از روی ندانستن حکم روزه، روزهای بسیاری را روزه نگرفته و تعدادش را نمی‌داند

17-06-2019

50651

10-04-2019

پیش از آغاز قضای روزه‌های رمضان حامله شده و نمی‌تواند روزه بگیرد

10-04-2019

26860

08-05-2018

روزه گرفتن یوم الشک به نیت قضای روزهٔ فوت شده رمضان قبل

08-05-2018

38867

22-04-2018

از روی ندانستن، روزهای عادت ماهیانه را روزه بوده؛ اکنون چه کند؟

22-04-2018

21049

01-09-2017

قضای روزه‌های واجب در ایام تشریق صحیح نیست

01-09-2017

21697

28-04-2017

پی در پی گرفتن قضای رمضان واجب نیست

28-04-2017

49985

23-07-2016

حکم به پایان نرساندن قضای روزه‌ی واجب

23-07-2016

47982

13-07-2016

قضای باقی‌مانده‌ی روزه‌های رمضان نه سال خود را به جای نیاورده است

13-07-2016