دوشنبه 2 ربیع الاول 1442 - 19 اکتبر 2020
فارسی

207225

02-06-2019

سوالاتی دربارهٔ زکات فطر

02-06-2019

27021

01-06-2019

آیا زکات فطرش را به یک نفر بدهد یا میان چند نفر توزیع کند؟

01-06-2019

145565

30-05-2019

مستحقان زکات فطر

30-05-2019

124965

28-05-2019

انواع غذاهایی که به عنوان زکات فطر داده می‌شود

28-05-2019

235361

13-06-2018

آیا ادای زکات فطر از شیر خشک جایز است؟

13-06-2018

174441

10-06-2018

وقت معتبر برای ادای زکات فطر چه وقتی است؟

10-06-2018

260415

08-06-2018

آیا جایز است که انجمن‌های خیریه زکات فطر را پیش از دریافت هزینه از زکات دهندگان توزیع کنند؟

08-06-2018

146240

23-06-2017

اگر فرزندان با مادرشان زندگی می‌کنند، لازم است پدر زکات فطرشان را بدهد؟

23-06-2017

22888

22-06-2017

مقدار زکات فطر، و آیا دادن پول به عنوان فطریه جایز است؟

22-06-2017

93755

21-06-2017

زکات فطر را کجا باید ادا کرد؟

21-06-2017

145560

20-06-2017

آیا واجب است که مرد مسلمان از سوی همسر نصرانی‌اش زکات فطر بدهد؟

20-06-2017

12459

19-06-2017

حکم زکات فطر و مقدار آن

19-06-2017

145564

18-06-2017

آیا دادن خرما یا کشک به عنوان زکات فطر به مردمی که آن را غذای اصلی نمی‌دانند درست است؟

18-06-2017

34519

15-06-2017

دادن زکات فطر به جای کارگران

15-06-2017

7175

13-06-2017

حکم خرید غذا برای زکات فطر، پیش از وقت آن

13-06-2017