پنجشنبه 12 محرم 1446 - 18 ژوئیه 2024
فارسی

174441

10-06-2018

وقت معتبر برای ادای زکات فطر چه وقتی است؟

10-06-2018

260415

08-06-2018

آیا جایز است که انجمن‌های خیریه زکات فطر را پیش از دریافت هزینه از زکات دهندگان توزیع کنند؟

08-06-2018

146240

23-06-2017

اگر فرزندان با مادرشان زندگی می‌کنند، لازم است پدر زکات فطرشان را بدهد؟

23-06-2017

22888

22-06-2017

مقدار زکات فطر، و آیا دادن پول به عنوان فطریه جایز است؟

22-06-2017

93755

21-06-2017

زکات فطر را کجا باید ادا کرد؟

21-06-2017

145560

20-06-2017

آیا واجب است که مرد مسلمان از سوی همسر نصرانی‌اش زکات فطر بدهد؟

20-06-2017

12459

19-06-2017

حکم زکات فطر و مقدار آن

19-06-2017

145564

18-06-2017

آیا دادن خرما یا کشک به عنوان زکات فطر به مردمی که آن را غذای اصلی نمی‌دانند درست است؟

18-06-2017

34519

15-06-2017

دادن زکات فطر به جای کارگران

15-06-2017

7175

13-06-2017

حکم خرید غذا برای زکات فطر، پیش از وقت آن

13-06-2017

34516

27-07-2016

حکم کسانی که با وجود توانایی زکات فطر نمی‌دهد

27-07-2016

10526

26-07-2016

پرداخت قیمت زکات فطر به انجمن‌های خیریه در آغاز رمضان

26-07-2016

81132

24-07-2016

آیا زکات فطر برای کسی که رمضان را به علت عذر روزه نبوده واجب است؟

24-07-2016

49793

28-03-2016

مقدار زکات فطر و وقت ادای آن

28-03-2016