چهارشنبه 18 محرم 1446 - 24 ژوئیه 2024
فارسی

106489

07-03-2023

رویت هلال با ابزار جدید اشکالی ندارد

07-03-2023

106491

21-04-2020

هر کس در هر سرزمینی که زندگی می‌کند لازم است که همراه با مردم همان سرزمین رمضان را آغاز و به پایان برساند

21-04-2020

110350

17-04-2020

برای شروع و پایان ماه، معتبر دیدن هلال است

17-04-2020

1245

13-05-2017

استفاده از ابزار رصد ـ و نه حساب فلکی ـ برای دیدن هلال جایز است

13-05-2017

1226

10-05-2017

در اثبات رمضان و عید عمل بر اساس دیدن است نه حساب فلکی

10-05-2017

71203

17-06-2016

اگر در وسط ماه به سرزمینی سفر کرد که آغاز و پایان رمضانشان با سرزمین خودش متفاوت بود چگونه روزه بگیرد؟

17-06-2016

68828

03-06-2016

آیا جستجوی هلال رمضان واجب است؟

03-06-2016

1602

02-06-2016

آنچه معتبر است، رویت هلال است نه حساب فلکی

02-06-2016

207382

01-06-2016

آیا دیدن هلال به هنگام روز را می‌توان برای فرا رسیدن یا پایان ماه قمری معتبر دانست؟

01-06-2016