چهارشنبه 13 ذوالحجه 1445 - 19 ژوئن 2024
فارسی

131005

05-06-2023

به علت ندانستن حکم، در اثنای احرام از دئودورانت معطر استفاده کرده است

05-06-2023

11013

21-05-2023

آیا گذاشتن کیسه بر روی آلت برای سلسِ ادرار از ممنوعات احرام است؟

21-05-2023

7268

19-05-2023

پوشاندن سر در احرام و استفاده از سایهٔ چتر

19-05-2023

14263

14-06-2022

آیا برای شخص در حال احرام پوشیدنِ دمپایی جایز است؟

14-06-2022

26722

13-06-2022

تغییر لباس اِحرام

13-06-2022

36897

11-06-2022

آیا برای مُحرِم شانه کردن مویش جایز است؟

11-06-2022

60186

10-06-2022

پوشیدن «آغوشی» کودک در اثنای اِحرام

10-06-2022

36854

09-06-2022

پوشیدن کمربند در حال اِحرام اشکال ندارد

09-06-2022

21237

06-06-2022

چرا حجاج این‌طور لباس می‌پوشند؟

06-06-2022

111320

23-08-2018

فدیهٔ شخصی که ممنوعات احرام را انجام داده باید در داخل حرم داده شود یا در محل ارتکاب آن کار؟

23-08-2018

106560

19-08-2018

پوشیدن ماسک در حال احرام

19-08-2018

36522

23-08-2016

کسی که از روی فراموشی یا نادانی یکی از ممنوعات احرام را انجام دهد

23-08-2016

11356

20-08-2016

ممنوعات احرام

20-08-2016