Salı 10 Muharrem 1446 - 16 Temmuz 2024
Türkçe

Meshin süresi dolarsa veya çorabının üzerine giydiği mesti çıkarırsa, abdesti bozulur mu?

Soru

Ben, namazda iken mestin üzerini meshin süresinin bittiğini (dolduğunu) hatırlarsam ne yapmam gerekir?
Bu durumda namazdan çıkmam mı gerekir?
Mestin içine çorabımı abdestli olarak giyersem, sonra da mestimi çıkarıp sadece çorapla kalırsam abdestim bozulur mu? Yoksa ben hâlâ abdestli mi sayılırım?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Mestin üzerini meshin süresi biterse ve sen bu sırada abdestli isen, ilim ehlinin tercih ettiği görüşe göre abdestin bozulmaz.

İbn-i Hazm ve Şeyhuslislâm İbn-i Teymiyye -Allah her ikisine de rahmet etsin- bu görüştedirler. Çünkü bu durumda abdestin bozulduğuna dâir hiçbir delil yoktur.

Abdest, ancak hadesin çıkması gibi, herkes tarafından bilinen abdesti bozan (önden ve arkadan çıkan) şeylerle bozulur.

Bu konuda (69829) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz.

Buna göre, meshin süresi bittiği halde sen abdestli isen, namaz kılmaya devam edebilirsin. Abdestin bozuluncaya kadar dilediğin kadar namaz kılabilirsin.

İkincisi:

Bir kimse, abdest alırken mestinin veya çorabının üzerini mesh ettikten sonra mestini veya çorabını çıkarırsa, ilim ehlinin sahih olan görüşüne göre abdesti bozulmaz. Çünkü bir kimse, mestinin üzerini mesh ettikten sonra, şer'î delil gereği abdesti tamamlanmış olur. Eğer mestini çıkarırsa, şer'î delille sâbit olan bu abdestin, başka şer'î bir delil olmadan bozulması mümkün değildir. Üzeri mesh edilen mestlerin veya çorapların çıkarılmasıyla abdestin bozulduğuna dâir hiçbir delil de yoktur.

Buna göre, senin abdestin hâlâ vardır ve bozulmamıştır.

Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin- ve bir grup ilim ehli, bu görüştedir.

Bknz: "Mecmû' Fetâvâ Şeyhuslislâm İbn-i Teymiyye", c: 21, s: 179, 215.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi