Çarşamba 11 Muharrem 1446 - 17 Temmuz 2024
Türkçe

"Kim, Receb ayında 'Estağfirullah' ve "Lâ ilâhe illa huve vahdehu lâ şerîke lehu ve etûbu ileyh, derse..." hadisi uydurmadır, aslı yoktur

Soru

Cep telefonuma, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'den rivâyet olunan: "Kim, Receb ayında yüz defa: 'Estağfirullah, lâ ilâhe illâ hu.Vahdehû lâ şerîke leh' derse ve bu sözünü bir sadaka ile sonlandırırsa (yani ardından bir sadaka verirse), Allah da onu rahmet ve mağfiretiyle sonlandırır.Kim de bunu dörtyüz defa söylerse, Allah ona yüz şehid sevabı yazar." Diye buyurduğu bir hadis geldi ve ben, bu hadisin sıhhatini (doğru olup-olmadığını) öğrenmek istiyorum.
Allah Teâlâ en güzel şekilde mükafatınızı versin.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bu hadisin, sünnet ve eser kitaplarında hiçbir aslı yoktur. Hiçbir ilim ehli nezdinde de bu hadisin rivâyeti bilinmemektedir. Aynı şekilde yalan ve uydurma hadislerin (yalan ve uydurma olduğunu beyan etmek için) yazılı bulunduğu kitaplarda da bu hadise rastlayamadık.

Bu hadise, sadece, hiçbir isnad ve belgenin olmadığı, yalan rivâyetlerle dolu olan bazı şia kitaplarında rastlayabildik.

Nitekim hicrî 664 yılında ölenİbn-i Tâvûs -Ali b. Musa b. Cafer-, bu hadisi zikretmiş, fakat ondan daha eski olan şia kitaplarının hiçbirisinde bu hadise rastlayamadık.

İbn-i Tâvûs, hadisi ta'lik olarak hiçbir isnadı olmadan şöyle zikretmiştir:

"Receb ayında istiğfarın, tehlinin ve tevbenin fazîleti hakkında zikredeceğimiz şeyler faslı: Bu hadisi, Nebi -sallallahu aleyhi ve âlihi-'den rivâyet edilmiş bulduk. Bu hadiste Nebi -sallallahu aleyhi ve âlihi- şöyle buyurmuştur:

"Kim Receb ayında yüz defa: 'O'ndan başka hak ilah olmayan Allah'tan bağışlanma dilerim.O'nun hiçbir ortağı yoktur ve ben, O'na tevbe ederim' derse ve bu sözü sadaka ile sonlandırırsa (bu sözünün ardından sadaka verirse), Allah da onu rahmet ve mağfiretiyle sonlandırır.Kim de bu sözü, dörtyüz defa derse, Allah ona yüz şehid sevabı yazar.Kıyâmet günü Allah'ın huzuruna çıktığı zaman, Allah ona şöyle buyurur: Sen (dünyada) benim mülkümü ikrar ettin.O halde sen de benden ne dilersen dile, sana vereceğim. Çünkü benden başka hiçbir muktedir yoktur." "İkbâlu'l-A'mâl", c:3, s: 216

el-Hurr el-Âmilî'nin (ölümü: Hicrî 1104); "Vesâilu'ş-Şia", c: 10, s: 484 gibi Şia'nın bazı kitapları bu rivâyeti İbn-i Tâvûs'tan nakletmektedir.

Bu hadisteki uydurma alametleri şu şekilde apaçık ortaya çıkmaktadır:

Birincisi:

Hadis, isnaddan yoksundur.

İkincisi:

Bu hadisi, sadece Şia kitapları rivâyet etmiştir. Şianın bu kitaplarından da hadis meşhur olmuş ve bazı forumlarda ve internet sitelerinde yayılmıştır. Bu arada forumlarda rivâyet edilen ve Râfızî kitaplarından alınan pek çok yalan hadislerden şiddetle sakınmak gerekir.

Üçüncüsü:

Hadis, Receb ayının fazîletleriyle ilgili olmasıdır.Receb ayının fazîleti hakkında rivâyet olunan bütün hadisler konusunda şiddetle sakınmak gerekir.Bu konuda uydurma hadisler o kadar çoğalmış ki, bazı âlimler bununla ilgili özel kitaplar telif etmek zorunda kalmışlardır.

Nitekim İbn-i Hacer -Allah ona rahmet etsin-, "Tebyînu'l-Acebi Bimâ Verade Fî Fadli Receb" adıyla bir kitap telif etmiş ve konu ile ilgili olarak şöyle demiştir:

"Ne Receb ayının fazîleti, ne Receb ayının orucu, ne bir bölümünün belirli bir orucu, ne de bu aya özel bir gecenin ihyâ edilmesi hakkında huccet kabul edilebilecek hiçbir sahih hadis gelmemiştir.Nitekim bu konuda Hâfız Ebu İsmail el-Herevî benden önce kesin görüşünü belirtmiştir. Biz de hem ondan, hem de başkasından bu konuda sahih senedle rivâyet ettik. Fakat ilim ehli, uydurma olmadığı müddetçe zayıf olmasına rağmen bu ayın fazîletleri hakkında zayıf hadisleri zikretmekte gevşek davranmaları yaygın hâle gelmiştir. Bununla birlikte bu hadislerle amel eden kimsenin, bu hadislerin zayıf olduğuna inanması ve kişinin zayıf hadisle amel etmemesi ve meşrû olmayan bir şeyi meşrûlaştırmış olmaması veyahut da bazı cahillerin bunun sahih sünnet olduğunu zannetmemeleri için bunu insanlar arasında yaymaması şarttır."

"Tebyînu'l-Acebi Bimâ Verade Fî Fadli Receb", s: 11

Dördüncüsü:

Çılgınca ecir verilmesidir. Öyle ki Receb ayında basit ve kolay bir ameli yapmanın karşılığı olarak yüz şehid ecri takdir edilmiştir. Böyle bir şey, sahih İslâm şeriatında gelmemiştir.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi