Cumartesi 9 Zilhicce 1445 - 15 Haziran 2024
Türkçe

Mekke ve Medine’nin Fazileti

Soru

Medine’de mi yaşamak daha hayırlı yoksa Mekke’de mi? İki Haremde kılınan namaz fazileti hariç ikisinin arasındaki fazilet farkı nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Yeryüzünde en faziletli mekân, Mekke olup sonra Medine’dir. Ancak şahıslar açısından imanın en fazla artacağı ve daha çok Allah’ın itaatini yapacağı yerde ikamet etmesi, en faziletli husustur.

Şeyhulislam İbn Teymiye Rahimehullah şöyle dedi:

Her insan için en faziletli yer, Allah’a ve Rasulüne en itaatkâr olduğu yerdir. Bu da duruma göre değişir. İnsanın daha faziletli olacağı belirli bir yer yoktur. Ancak fazilet; her insan için takva, ibadet, huşu ve huzura göre değişir. Ebu Derda, Selman’a şöyle yazdı: Hadi mukaddes topraklara gel! Selman şöyle cevap verdi: Yer hiç kimseyi kutsamaz ancak kulun ameli mukaddes olur. “ (Mecmu el Fetava 18/283)

İkincisi:

Mekke, Medine ve diğer yerlerden aşağıdaki hususlar bakımından daha faziletlidir:

-Mekke’de bulunan Mescid-i Haram’da namaz kılmak, Mescid-i Nebevi hariç diğer mescitlerde kılınan yüz bin namazdan daha hayırlıdır. Mescid-i Nebevi’de ise namaz kılmak başka mescitlerde kılanan bin namazdan daha hayırlıdır.

-Mekke’de; Hac, Umre, Tavaf, Hacer-ul Esved, Yemani Rüknü, Safa ve Merve arasında sa’y yapılmasıyla özellik kazanmıştır.

-Yüce Allah bu mekanla yemin etmiştir: “Bu şehre (Mekke'ye) yemin ederim” (Beled 1)

-Yüce Allah yer ve gökleri yarattığı günden beri haram kılmıştır ancak bu özellik Medine için öyle değildir.

-Mekke’nin haramlığı Medine’den daha büyüktür. Şeyh İbn Useymin Rahimehullah şöyle dedi: Medine haram kılınmış ve haremi bulunmaktadır. Ancak haremi Mekke hareminden daha düşüktür. Mekke haremine daha önce hiç gelmemiş bir Müslüman geldiğinde ihrama girmesi vaciptir. Medine için böyle bir hüküm yoktur.

-Mekke hareminin otları ve ağaçları genel olarak haram kılınmıştır. Medine haremi içinde ise tarım vb. amaçlar için birtakım ağaçların kesilmesine izin verilmiştir.

-Mekke’de avcılık haram olup bunun cezası vardır. Medine’de avcılık için ceza yoktur.

Görüldüğü gibi en güvenli yer Mekke’dir, öyle ki içindeki ağaçlar ve avlar dahi güvendedir. (Lika el bab el Meftuh 2/103)

Medine;

Hicret şehri olup muhacir ve ensarların toplandığı yerdir. Cihad merkezi olup ordular buradan yola çıkmış, savaşlar yapılmış ve fetihler gerçekleştirilmiştir. Din buradan yayılmış, şirk ve ehli buradan mağlup olmuştur.

Ahkam ayetlerinin çoğu buda inmiştir. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem Mekke’yi fethettikten sonra orada ikamet etmemiş bilakis Medine’ye dönmüştür. İçinde yaşamını sürdürmüş ve vefat edinceye burada kalmıştır.

Enes r.a’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Mekke fethinden sonra Kureyşlilere hibeler verdiğinde Ensâr'dan bâzı kimseler şöyle dedi: 

Allah, Resulullah'ı af buyursun, Kureyş'e veriyor da, bizi bırakıyor. Hâlbuki bizim kılıçlarımızdan düşmanların kanları damlıyor! Ama ganimetleri Kureyşlilere veriyor!. Bu söylenti Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’e ulaşır, bunun üzerine Ensarları toplar ve şöyle der:

“Sizden kulağıma gelen bu sözler nedir?” Ensar, size ulaşan doğrudur dediler. Rasulullah:

“Gerçekten ben küfürden yeni kurtulmuş bâzı kimselere dünyalık vererek, kalplerini yatıştırıyorum. Bunların mallarla gitmelerine, sizin de evlerinize Resulullah ile dönmenize razı değil misiniz?  

 Vallahi Ensar bir vadiden/yoldan yürürlerse ben de onların yolundan giderim.” (Buhari 3778, Muslim 1059)

Ebu Hureyre r.a’dan rivayetle Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Ben Yesrib denilen ve beldeleri yiyen bir beldeye (hicret'e) emrolundum. Bu belde körüğün demirin pasını atması gibi insanları atan Medine şehridir.” (Buhari 1871, Muslim 1382)

Nevevi Rahimehullah şöyle dedi: “Beldeleri yiyen” tabiri için iki anlam verilmiştir. Birincisi: İslam orduların merkezi olması itibarıyla Medine’den fetihler gerçekleşir, ganimetler oraya getirilir. İkincisi yiyecek ve geçimi fethedilen beldelerden olur ve oraya ganimetler sevk edilir. (Şerh Nevevi ala Muslim 9/154)

Ebu Hureyre'den rivayet ettiğine göre Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

"Şüphesiz ki yılanın yuvasına çekilmesi gibi iman da Medine'ye çekilecektir.” (Buhari 1876, Muslim 147)

Başında olduğu gibi sonunda da Medine şehri, Müslümanların toplandığı yerdir. Nevevi Rahimehullah şöyle dedi:

“Medine’ye çekilir” yani iman başında ve sonunda bu şekildedir. Çünkü İslam’ın başlangıcında iman eden ve İslam’a giren kimse, Medine’ye gelirdi. Bazıları muhacir, bazıları ikamet etmek amacıyla bazıları da Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’i özleyip görmek istedikleri için ve ondan ilim tahsil etmek amacıyla gelirlerdi. O’nun vefatından sonra halifelerin zamanında halifelerin adaletini örnek almak için gelinirdi, onlardan sonra da Medine’de bulunan alimler için gelinir ve ilim tahsil edilirdi. Böylece asırlar boyunca iman ehli insanlar hep bu mübarek şehre gelmişlerdir. (Şerh Muslim, Nevevi 2/177)

-Medine’de Mescid-i Nebevi ve Ravza Şerif bulunmaktadır. Ebu Hureyre r.a’dan rivayetle Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Evimle minberimin arası, cennet bahçelerinden bir bahçedir. Minberim de havzamın üzerindedir.” Buhari 1196, Muslim 1391)

-İçinde mübarek olan Akik vadisi bulunmaktadır.

İbn Abbas r.a.'den nakledildiğine göre kendisi Ömer r.a şöyle söylerken işitmiştir: "Ben Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i Akîk vadisinde iken, "Bu gece bana Rabbim'den bir elçi (Cibril) gelerek: 'Bu mubarek vadide namaz kıl ve umre ile beraber hac yapmaya niyet et' diye buyurduğunu işittim." (Buhari 1534)

-Medine ehline kötülük isteyen kimseyi mutlaka Allah helak eder.

 Sa'd (r.a.) şöyle demiştir: Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şöyle buyurduğunu işittim: "Medinelileri aldatıp onlara hileli yollarla kötülük yapmaya kalkışan her kim olursa olsun tuzun suda eriyip yok olduğu gibi eriyip yok olur." (Buhari 1877, Muslim 1363)

Allah kime Mekke’de yaşamayı nasip etmişse ne mutlu ona! Allah kime Medine’de yaşamayı nasip etmişse ne mutlu ona! Allah kime takvayı nasip etmiş ve yeryüzünün herhangi bir yerindeyse ne mutlu ona!

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi