یکشنبه 21 صفر 1441 - 20 اکتبر 2019
فارسی

حکم کسانی که با وجود توانایی زکات فطر نمی‌دهد

سوال

حکم کسی که با وجود استطاعت زکات فطرش را ادا نکرده چیست؟

متن پاسخ

الحمدلله

کسی که زکات فطرش را [با وجود توانایی] ادا نکرده باید توبه کند و از الله آمرزش بخواهد، زیرا با ندادن آن گناهکار شده است. همچنین باید آن را به مستحقان بدهد و این زکات پس از نماز عید نوعی صدقه به حساب می‌آید [نه زکات فطر].

و بالله التوفیق

منبع: کمیسیون دائمی پژوهش‌های علمی و فتوا

ارسال ملاحظات