Pazartesi 9 Muharrem 1446 - 15 Temmuz 2024
Türkçe

Allah’ın Arşı‎ yedi kat semanın üzerinde midir?

Soru

Allah’ın yeryüzü ve gökyüzünün üstünde olduğunu, geri kalan her şeyin onun altında olduğunu biliyorum. Bunun üzerine Allah’ın Arşı‎ yedi kat semanın üzerinde olduğunu mu anlamamız gerekir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hiç şüphe yok ki, Allah’ın Arşı‎ yedi kat semanın üzerindedir. Nitekim Allah’ın Arşı‎ tüm yarattıklarının üzerindedir.

Bununla ilgili açık deliller vardır.

Bu delillerden biri: Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’dan gelen rivayete göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Şübhesiz cennette yüz derece vardır. Allah onları Allah yolunda cihad edenler için hazırlamıştır. Her iki derece arasındaki uzaklık, gökle yer arasındaki uzaklık gibidir. Siz Allah'tan (cennet) dilediğinizde, O'ndan Firdevs'i isteyin! Çünkü o, cennetin en ortası (en değerlisi) ve en yükseğidir.  Onun üzerinde Rahman’ın Arşı‎ vardır. Ondan Cennetin ırmakları fışkırmaktadır.’[1]

Bütün Müslümanlar böyle olduğuna inanırlar. Şüphesiz Cennet yedi kat semanın üzerindedir. Eğer Allah’ın Arşı‎ Cennetin üzerinde ise bu da Allah’ın Arşı’‎‎nın yedi kat semanın üzerinde olduğu demektir.

Buna delalet eden başka bir delil ise Abdullah b. Abbas Radiyallahu anhu rivayet ettiğine göre ensar’dan biri şöyle anlattı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem  şöyle buyurdu: ‘…Lâkin Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ bir şey takdir buyurdu mu Arşı‎ taşıyan melekler tesbih eder. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Tâ ki tesbih şu alt semânın sakinlerine ulaşır. Sonra Arşı‎ taşıyanların arkasından gelenler Arşı‎ taşıyanlara: Rabbiniz ne buyurdu? diye sorarlar.  Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler.  Böylece göklerin sakinleri birbirleriyle haberleşir, nihayet haber bu alt dünya semasına ulaşır.’[2] Bu hadisten de açıkça anlaşıldığı gibi Allah’ın Arşı‎ ve taşıyıcıları bütün semaların üzerindedir.

Bu delillerden başka biride İbn Mesud Radiyallahu anhu’dan gelen rivayette şöyle demiştir: ‘Dünya seması ile ondan sonra gelen sema arasında beş yüz yıl vardır. Her sema arasında beş yüz yıl vardır.’ Başka bir rivayette ‘Her sema arasındaki uzaklık beş yüz yıl mesafesindedir. Yedinci kat sema ile Allah’ın ‎Kursi’si arasında beş yüz yıllık mesafe vardır. Kursi ile su arasında beş yüz yıl vardır,  Allah’ın Arşı‎ suyun üstündedir. Yüce Allah Arşı‎n üstündedir. Sizin hiçbir ameliniz Allah’tan gizli kalmaz.’[3]

Abdullah b. Ömer’den gelen rivayette: Allah yedinci kat semanın üzerine su yarattı. Arşı‎' nı da suyun üzerine koydu.’

Âlimlerin belirttikleri gibi Allah’ın Arşı‎ bütün yaratıkların çatısıdır ve en yükseğidir.

İbn Kayyım rahimehullah şöyle demiştir: ‘Allah’ın Arşı‎ bütün mahlûkatının üzerindedir ve en büyüğüdür.’[4]

Şeyhul islam Mecmu el Fetava 6/581, 25/1998

İbn Kesir el bidaye ve el nihaye 1/9,11

İbn Ebi el iz Şerh el akide el Tahaviyye  1/31

Bu şekilde açıklamışlardır.

_______________________________________


[1] Buhari (2581)

[2] Muslim (4136)

[3] İbn Huzeyme Kitabu’t Tevhid(594)

[4] İbn Kayyım Zad’ul Mead (4/203)

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi