پنجشنبه 14 ذوالحجه 1445 - 20 ژوئن 2024
فارسی

باطل کننده‌های روزه

49615

31-05-2018

از همسرش می‌خواهد بدون عذر روزه نگیرد و بعدا قضا کند

31-05-2018

275556

30-05-2018

آیا به سبب فرو بردن آب دهان که به لب‌ها رسیده روزه‌اش باطل می‌شود؟ و آیا اجماعی در این مساله هست؟

30-05-2018

275601

28-05-2018

کندن تکه‌ای از پوست لب در حال روزه و بلعیدن آن

28-05-2018

250660

27-05-2018

حکم تزریق و سرم برای روزه‌دار و تاثیر نیت در باطل شدن روزه

27-05-2018

12659

26-05-2018

استفراغش را فرو برده؛ آیا روزه‌اش باطل شده است؟

26-05-2018

40696

20-05-2018

آیا بازگشت مایعات از معده به مری روزه را باطل می‌کند؟

20-05-2018

13967

19-05-2018

مقداری از عطر پخش شده در هوا ناخواسته وارد حلقش شده. آیا روزه‌اش باطل است؟

19-05-2018

22844

12-05-2018

حکم ادامهٔ سحری در حالی که موذن اذان می‌گوید

12-05-2018

21806

10-05-2018

از روی نادانی در روز رمضان با همسرش همبستر شده بدون آنکه به مرحلهٔ انزال برسد و پس از جماع غسل نمی‌کند

10-05-2018

272947

04-05-2018

گمان کرده روزه‌اش باطل است اما برای رعایت حرمت ماه رمضان امساک نموده و مبطلات روزه را انجام نداده سپس فهمیده که روزه‌اش باطل نیست. آیا باید آن روزه را قضا کند؟

04-05-2018

106486

22-07-2017

خون‌ریزی در حال روزه

22-07-2017

27227

17-06-2017

به گمان آنکه فجر طلوع نکرده پس از اذان آب نوشیده است

17-06-2017

95565

11-06-2017

اگر روزه‌دار در حال روزه در گلویش مزه‌ی خون را احساس کند

11-06-2017

12610

08-06-2017

حجامت در هنگام روزه

08-06-2017

12597

06-06-2017

زیر کردن آب گلو و خلط سینه در حال روزه

06-06-2017